Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2018-12-07 av Kerstin Andersson

Kommunstyrelsens budgetförslag antaget

Kommunfullmäktige fattade under torsdagskvällen beslut om att anta kommunstyrelsens förslag till Strategisk plan 2019-2021 med budget 2019 och flerårsplan 2020-2021.

Den kommunala skattesatsen blir oförändrad och fastställs till 20,96 kronor för 2019.


Kommunstyrelsens budget antogs med följande tilläggsyrkanden:

 

 • Årligen höja aktivitetsersättning för daglig verksamhet med 2 kronor per brukare och dag, vilket innebär en utökning av omsorgsnämndens budgetram med 150 000 kronor årligen.


 • Neddragning av en (1) tjänst (samordna miljöstrateg med kommunekolog), vilket innebär en neddragning på 600 000 kronor i miljö- och stadsbyggnadsnämndens budgetram.


 • Omfördela budgetmedel från finansförvaltningens anslag för Kostnadsökningar 2018 till nämndernas ramar år 2019 och framåt avseende helårseffekten för lönerevision 2018. Då inte hela beloppet behöver nyttjas ger detta en resultatpåverkan på +1,6 mnkr årligen.

 

I samband med beslut om Strategisk plan med budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 beslutade kommunfullmäktige även om att ge kommunstyrelsen följande uppdrag:

 

 1. Utarbeta en kommunövergripande handlingsplan med förslag på samordnade myndighetsinsatser, i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för individen att etablera sig på arbetsmarknaden. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 april 2019.
 2. Utreda förutsättningarna att inrätta ett koncernbolag. Resultatet ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2019.
 3. Ta fram beslutsunderlag med olika handlingsalternativ för att tillgodose lokalbehov för föreningarna; Hässleholms Tennisklubb, Gymnastikföreningen Örnen, HAIS samt Badmintonklubben Gripen. Beslutsunderlag inklusive konsekvensanalys ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2019.
 4. Utarbeta en handlingsplan för att säkerställa en robust livsmedelsförsörjning. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 september 2019.
 5. Genomföra en översyn av det totala föreningsstödet i syfte att nya bidragsregler och andra stöd ska vara antagna och börja gälla från och med 1 januari 2020. Resultatet ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2019.
 6. Ta fram förutsättningar och konsekvenser för en förbättrad samordning för all samhällsbetald trafik. Resultatet ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2019.
 7. Genomföra kapacitetsutredningar för samtliga lokaler som kommunens verksamheter nyttjar. Resultatet redovisas för kommunstyrelsen senast den 31 december 2019.
 8. Genomföra en översyn i syfte att effektivisera kommunövergripande administrativa processer. Resultatet ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2020. 

Mer information

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun