Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-11-09 av Kenneth Englund

Effektiviseringar och omstruktureringar grunden i borgerligt budgetförslag

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i Hässleholms kommun är nu klara med sitt budgetförslag för åren 2019-2021.

– Kommunens ekonomi står inför stora utmaningar och vi behöver ta ett krafttag för att vända trenden. Politiken måste visa vägen och vi minskar därför arvoden och antalet förtroendevalda, säger Lars Johnsson (M).

– Vårt budgetförslag kan inte ses som populistiskt, men väl ansvarsfullt för att minska kommunens driftkostnader. Trots detta har vi en hög investeringssatsning för nödvändiga
underhåll och byggnationer, säger Robin Gustavsson (KD).


– Under budgetberedningen har vi haft fokus på kommunen som helhet och våra kommuninvånares bästa. Vi behöver jobba tillsammans för Hässleholms kommun både idag
och framtiden - med vår budget vill vi ta vårt politiska ansvar för detta. Tillsammans med våra kunniga förvaltningar och tjänstemän, som redan inlett ett viktigt förändringsarbete,
ska vi hitta nya vägar och blicka framåt med en positiv framtidstro för vår kommun, säger Agneta Olsson Enochsson (L).


Resultat

Årets resultat i driftbudgeten för de nästföljande åren budgeteras till 14,7 mnkr för år 2019, 8,7 mnkr för år 2020 samt 8,6 mnkr år 2021.


Skatt

Förslaget bygger på en oförändrad skatt på 20,96 kr.


Låneskuld

Till följd av de stora satsningarna som sker på investeringar ökar låneskulden med 510 mnkr till cirka 1,37 mdkr under planperioden.


Satsningar i investeringsbudgeten

Investeringsutgifterna uppgår till cirka 413 mnkr år 2019 och totalt cirka 1,065 mdkr för planperioden 2019-2021. Det största projektet är fiberetablering där det avsätts cirka 182
mnkr under åren 2019-2021.


För fastighetsprojekt avsätts cirka 425 mnkr under planperioden 2019-2021. Bland annat budgeteras det för tre nya förskolor i Hässleholm. Därutöver kommer två nya förskolor att stå klara under 2019, en i Sösdala och en på Ljungdalaområdet i Hässleholm. Det budgeteras även för lokal- och verksamhetsförändringar för Syrsans hörselförskola och för Silviaskolans lokalsituation, samt för nybyggnation av gymnastikhall vid Grönängsskolan.
Röinge g:a skola kommer att byggas om och stå färdig under 2019.


Ombyggnad och anpassningar på Jacobskolan inklusive ventilationsarbete kommer att slutföras under 2020. Även ombyggnad av ventilation samt renovering av HTS kommer
att genomföras under planperioden.


En ny brandstation i Sösdala ska stå klar under 2020. Tillbyggnad av ny vagnhall samt renovering av brandstationen i Bjärnum kommer att ske under 2019. Familjens Hus har
behov av större lokaler och det planeras för en ombyggnation i en av byggnaderna vid Kyrkskolan.


Totalt budgeteras 161 mnkr under planperioden för exploateringsverksamhet. Det innefattar bland annat utbyggnad av ett nytt bostadsområde på Björklunda och Paradiset, ett nytt industriområde vid Belevägen och Krossvägen, cirkulationsplats vid korsningen Vankivavägen/Finjagatan samt nya bostadsområden i Tyringe (Turbinen 1) och på Skjutbanevägen i Hässleholm (Röinge 7:3).


Stora satsningar görs på IT-projekt i kommunen och totalt avsätts 104 mnkr för detta under planperioden. Det tillskjuts 20 mnkr för 2019 och totalt 74 mnkr under planperioden
för reinvesteringar i fastigheter. Beslut om att skapa ett nytt handelsområde vid tekniska förvaltningens nuvarande lokalisering innebär behov av nya lokaler för förvaltningen.
26 mnkr budgeteras därför under 2019 för ombyggnad och anpassning av ny lokalisering av tekniska förvaltningen.


Driftbudgeten

Omstrukturerings- och effektiviseringsarbete

Budgetförslaget genomsyras av ett stort omstrukturerings- och effektiviseringsarbete. Totalt föreslås 120 mnkr i omstrukturerings- och effektiviseringsarbete under planperioden, 65 mnkr för år 2020 och ytterligare 55 mnkr år 2021.


Personalkostnadsreduceringar

Personalkostnadsreduceringar på totalt 20,5 mnkr under planperioden föreslås; 12,25 mnkr från och med år 2019 och ytterligare 8,25 mnkr från och med år 2020.


En förändrad politisk organisation

För en förändrad politisk organisation föreslås en neddragning på totalt 2,4 mnkr från och med år 2019. Vidare föreslås en sänkning av arvoden för förtroendevalda med 5 procent, vilket totalt motsvarar en neddragning på 0,6 mnkr från och med år 2019.


Kommunledningskontor exklusive fiberutbyggnadsprojekt
Kommunledningskontoret får ett tillskott för ökade kostnader avseende färdtjänst på 1,1 mnkr samt ett tillskott för utredningsmedel på 0,5 mnkr. Ett nytt systemstöd för friskvårdsersättning ska införas vilket innebär ett tillskott på 120 tkr. Från och med 2019 får kommunledningskontoret en personalkostnadsreducering på 4,0 mnkr samt ytterligare 2,0
mnkr från och med år 2020, vilket innebär totalt 6,0 mnkr under planperioden.


Den verksamhet som tidigare ingått i förvaltningen arbetsmarknad och kompetensutveckling
får en personalkostnadsreducering från och med år 2019 på 3,0 mnkr.


Fiberutbyggnadsprojektet
Satsningen på fiberetablering innebär ett nettounderskott på driften för planperioden 2019-2021 på totalt 13,1 mnkr, vilket finansieras med kommunlån.


Teknisk nämnd
Tekniska nämnden får en personalkostnadsreducering från och med 2019 på 2,0 mnkr samt ytterligare 2,0 mnkr för år 2020. Medel till en exploateringsingenjör tillskjuts via
statsbidraget Byggbonus.


Miljö- och stadsbyggnadsnämnd
Sammanslagning av miljönämnd och byggnadsnämnd till en gemensam miljö- och stadsbyggnadsnämnd innebär en neddragning på arvodeskostnader på 0,6 mnkr från och med
år 2019. Därutöver får nämnden en personalkostnadsreducering från och med år 2019 på
1,5 mnkr, samt ytterligare 2,0 mnkr från och med år 2020. Budgeten förstärks med totalt 4,4 mnkr under planperioden för att stimulera ett ökat bostadsbyggande. Finansiering
sker med statsbidrag från Byggbonus.


Kultur- och fritidsnämnd
Sammanslagning av kulturnämnd och fritidsnämnd till en gemensam kultur- och fritidsnämnd innebär en neddragning för arvodeskostnader på 0,5 mnkr från och med år 2019.
Därutöver får nämnden en personalkostnadsreducering från och med år 2019 på 1,0 mnkr samt ytterligare 1,5 mnkr från och med år 2020. Nämnden tillförs 0,3 mnkr för år 2019 och år 2020 för en processledare som ska arbeta med processen för ett ungdomens hus.


Barn- och utbildningsnämnd
Barn- och utbildningsnämndens tillskott enligt tidigare plan på 24,9 mnkr kvarstår. Den del av tillskottet som kan kopplas till befolkningsprognos och demografiska förändringar
för förskola och skola benämns som resursfördelning. Av tillskottet för 2019 på totalt 18,2 mnkr avser 11,5 mnkr nytt tillskott och 6,7 mnkr avser ett ökat barn- och elevantal.


Stängning av Vanneberga skola inför höstterminen 2019 innebär en kostnadsreducering på 1,2 mnkr år 2019 och ytterligare 1,1 mnkr år 2020.


Socialnämnd
Socialnämndens tillskott enligt tidigare plan på 3,8 mnkr från och med år 2019 reduceras till 0,6 mnkr. Tillskotten enligt tidigare plan för år 2020 har plockats bort. Från och med år
2019 får socialnämnden en personalkostnadsreducering på 0,75 mnkr samt ytterligare 0,75 mnkr från och med år 2020, det vill säga totalt 1,5 mnkr under planperioden.


Omsorgsnämnd
Omsorgsnämndens tillskott enligt tidigare plan på 51,4 mnkr kvarstår. Den del av tillskottet som kan kopplas till befolkningsprognos och demografiska förändringar för äldreomsorg samt till förändringar i LSS-utjämningsbidraget benämns som resursfördelning. Av tillskottet för 2019 på totalt 21,7 mnkr avser 12,2 mnkr nytt tillskott och 9,5 mnkr för
ökat antal brukare inom äldreomsorg och ett ökat LSS-utjämningsbidrag.


MBL-förhandling

De fackliga organisationerna informerades om budgetförslaget den 9 november. Förslaget är ännu inte MBL-förhandlat. Det kommer att ske tisdagen den 20 november. Förslaget tas upp i kommunstyrelsen den 28 november.