Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-09-19 av Emma Ragnarsson

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-09-19:

Smartmatte till årskurs 8 och 9

Smartmatte bygger på en lärobok med matematiska exempel från näringslivet och offentliga myndigheter. Syftet är att öka elevernas motivation med verklighetsförankrade uppgifter med lokal prägel. Matematikboken kostar inget för respektive skola, men kommunen betalar som högst 20 tkr för att bidra med uppgifter och presentera sina verksamheter i boken.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Hässleholms kommun ska bidra med uppgifter till en Smartmattebok för årskurs 8 och 9. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Förfallna byggnader i Bjärnum

På fastigheterna Bjärnum 3:12 och Bjärnum 3:147 finns idag förfallna byggnader som är i så dåligt skick att de anses vara en fara för allmänheten. Efter att under två års tid försökt få fastighetsägaren att riva byggnaderna anser byggnadsnämnden att kommunen bör köpa fastigheterna.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår att tekniska nämnden får i uppdrag att köpa fastigheterna, riva byggnaderna och städa tomterna. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Moduler för förskola i Ballingslöv

Behovet av förskoleplatser i Ballingslöv har vuxit och den befintliga förskolan är fullbelagd. För att kommunen snabbt ska kunna erbjuda tillräckligt med förskoleplatser i lokaler som uppfyller kraven, behöver man upprätta tillfälliga moduler. Modulerna ska fungera som förskolelokaler tills att man har en långsiktig lösning, vilket beräknas vara möjligt år 2021.

 

Tidigare fanns även ett behov av fler förskoleplatser i Hästveda, men efter att efterfrågan har minskat är det inte längre aktuellt med moduler.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att tekniska nämndens driftbudget för 2018 tillförs 600 tkr för etablering av moduler för förskola i Ballingslöv. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Mikroplaster i konstgräsplaner

Dolores Öhman (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska verka för att mikroplaster inte sprids till naturen från konstgräsplaner. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunen ska utreda vidare hur man kan arbeta för att minska spridningen av mikroplaster från både befintliga och nya konstgräsplaner.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.