Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-06-13 av Emma Ragnarsson

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott 13 juni

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-06-13:

Detaljplan för del av Ballingslöv 2:20 med flera

Fram till och med den 22 juni är förslaget på detaljplan för del av Ballingslöv 2:20 ute på samråd för att ge möjlighet till sakägare, myndigheter och organisationer att ge synpunkter. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utöka industriverksamheten på fastigheten.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte erinra mot förslaget till detaljplan för del av Ballingslöv 2:20 med flera.


Svar på motion om gode män

Sverigedemokraterna Patrik Jönsson och Ulf Berggren har i en motion yrkat på att det ska tas fram en maxgräns för antalet uppdrag en god man kan tilldelas. De yrkar också på det ska tas fram en ny utbildning för gode män.

 

Motionen remitterades till överförmyndaren som anger att det redan finns en riktlinje i Hässleholms kommun som säger att omkring tio uppdrag maximalt per god man anses lämpligt. Dock finns det flera faktorer som avgör hur många uppdrag som är rimligt att lösa. Därför gör man en bedömning utifrån vilken typ av uppdrag det gäller och gode mannens förutsättningar, innan ett nytt uppdrag tilldelas. Överförmyndaren anger också att det finns olika utbildningar beroende på vilket uppdrag man har som god man, och att dessa utvärderas löpande.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår därmed att motionen avslås. Ulf Erlandsson (SD) yrkade på bifall till motionen och Lars Johnsson (M) yrkade på att motionen ska anses besvarad. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Svar på motion om att förbättra företagsklimatet i kommunen

Anita Johannesson (-) har i en motion yrkat på att kommunens ska se över utbildningsmöjligheterna för chefer, handläggare och politiker för att förbättra bemötandet och servicen till näringslivet.

 

Motionen remitterades till kommunledningskontorets tillväxtavdelning som anger att det sedan 2015 pågår olika insatser med utbildningar och erfarenhetsutbyte kring företagsservice. Förutom samarbete mellan Skåne Nordost-kommunerna har man bland annat varit med i satsningen Förenkla helt enkelt som initierats av Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott anser därmed att motionen är besvarad. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Svar på motion om tjänsten Skattekollen

Lena Svensson (C) har i en motion yrkat på att Hässleholms kommun ska använda sig av webbtjänsten Skattekollen för att göra det tydligt hur skattepengarna används. Webbtjänsten Skattekollen kostar 1650 kr i månaden för en kommun i Hässleholms storlek. Idag presenteras det i årsredovisningen hur 100 kr skatt fördelas i kommunens ekonomi.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att motionen bifalles. Lars Johnsson (M) yrkade på att motionen ska avslås. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.