Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


Senast publicerad 2019-05-20 av Ida Flygare

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott 30 maj

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-30:

Rapportering från projekt om ovårdade fastigheter

Utifrån ett uppdrag från kommunfullmäktige har stadsbyggnadskontoret drivit ett projekt för att hantera ovårdade fastigheter i kommunen. Stadsbyggnadskontoret rapporterar att projektet har fått positiv respons från kommuninvånarna och att många har sett det som en satsning för att tätorterna ska bli mer attraktiva för boende och företagande. Projektet startade i juli 2017 och sedan dess har 137 tillsynsärenden registrerats. 44 av dessa ärenden har avskrivits efter att fastighetsägarna har åtgärdat bristerna. Ytterligare ett tjugotal av de pågående ärendena förväntas kunna avskrivas inom det närmaste.


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner rapporten om ovårdade fastigheter och lägger den till handlingarna.


Svar på motion om Magnarpskolonin

Sverigedemokraterna Ulf Berggren, Patrik Jönsson och Hanna Nilsson har i en motion yrkat att kommunstyrelsen ska ta fram en plan och kostnadsberäkning för renovering av Magnarpskolonin. De har även yrkat att kommunstyrelsen ska formulera vilken verksamhet som ska finnas på Magnarpskolonin i framtiden.


Magnarpskolonin har använts av skolorna i Hässleholms kommun för lägerskola fram till 2009 och har därefter hyrts ut av fritidsförvaltningen. Idag är byggnaderna i behov av renovering. Tekniska nämnden beräknar att en renovering kostar cirka 2,6 mnkr i omgående åtgärder för att byggnaderna ska uppfylla modern standard.


Barn- och utbildningsnämnden är positiv till att använda kolonin om det finns praktiska och ekonomiska förutsättningar för verksamheten. De ser samtidigt ett värde av ett motsvarande alternativ till lägerskola inom kommunens gränser.


Kommunstyrelsens arbetsutskott ser tekniska nämndens beräkning för renoveringskostnaderna som tillräckligt svar på den renoveringsplan man efterfrågar i motionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet om att Magnarpskolonins framtida verksamhet ska utredas och lägger till att andra berörda nämnder ska vara med i utredningen. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.


Tillskott för renovering av Magnarpskolonin

Tekniska nämnden har bett kommunstyrelsen om 1,5 mnkr för att inleda renovering och förbättringsåtgärder i Magnarpskolonin. Hemställan grundar sig i ett initiativärende från Lars Olsson (C) Benny Petersson (S), Ronny Ebbesson (MP) och Per-Åke Purk (V).


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att tekniska nämnden tillförs 2 585 000 kr. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

Dela sidans innehåll:

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.