Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-05-09 av Hanna Gardell

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 maj

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-09:

Midnattssolsrallyt kan komma att arrangeras i Hässleholm

Kungliga Automobil Klubben har frågat om Hässleholm vill bli värdkommun för evenemanget Midnattssolsrallyt åren 2019-2021. Midnattssolsrallyt är Sveriges näst största rally och ett av norra Europas största rally för historiska tävlingsbilar. Det drar till största delen nationell publik, men har även internationella besökare. Förra året beräknades evenemanget dra 100 000 besökare till värdkommunen Vimmerby. Midnattssolsrallyt genomförs under tre dagar kring sista helgen i juni och körs med ca 10 mils radie från kärnkommunen. Arrangören Kungliga Automobil Klubben vill nu ingå ett samarbetsavtal med Hässleholms kommun för åren 2019-2021. Förslaget är att Hässleholms kommun går in som huvudsponsor med en kontantinsats på 100 000 kr per år. Samarbetsavtalet ska tydligt reglera vilken exponering detta innebär. Utöver kontantinsatsen förväntas kommunen dessutom bidra med vissa arbetsinsatser. Frågan om att stå värd för rallyt har ställts även till andra kommuner.

Tillväxtavdelningen bedömer att Hässleholms kommuns attraktionskraft kan stärkas genom ett värdskap för arrangemanget under åren 2019-2021. Deltagare och besökare kommer också att generera ökade intäkter genom övernattning och dagsbesök.

 

KSAU beslutar att ställa sig bakom tillväxtavdelningens bedömning att kommunen ska gå vidare för att genomföra och stå värd för Midnattssolsrallyt 2019-2021. Tillväxtchefen får i uppdrag att skriva förslag till samarbetsavtal och ska därefter återkomma till KSAU med förslag på finansiering. Hans-Göran Hansson (MP) yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet.

 

Verksamhetsanpassning av ny lokal för nattjouren

Socialförvaltningens verksamhet nattjour för hemlösa bedrivs idag i förhyrd lägenhet på Stobygatan. Fastigheten är sliten och räddningstjänsten har dömt ut lägenheten på grund av säkerhetsbrister. Verksamheten har dessutom akut fått flytta till en annan lägenhet i samma byggnad på grund av omfattande fuktskador. Vid kommunens köp av en fastighet på Götagatan ingick en tom byggnad på 130 kvm, som tekniska förvaltningen, socialförvaltningen och räddningstjänsten bedömer skulle passa för socialförvaltningens nattjour. Lokalen uppfyller säkerhetskraven och är en ändamålsenlig lokal då samtliga rum är på bottenplan med egna badrum. Här kan fem hemlösa personer erbjudas nattvila. Det krävs vissa verksamhets- och säkerhetsanpassningar som beräknas kosta 600 000 kr.
KSAU föreslår att verksamhetsanpassningen genomförs och att finansiering sker genom omdisponering. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Anslag till sprinkleranläggning i parkeringshus

I samband med bilbranden i parkeringsgaraget vid Norra station har frågan om utökat brandskydd aktualiserats. Brandens påverkan för verksamheterna i byggnaden var ytterst kännbar och de materiella skadorna omfattande. Ett sprinklersystem i garaget hade sannolikt förhindrat eller begränsat brandens skadepåverkan. För att undvika liknande händelser i framtiden föreslås därför att ett sprinklersystem installeras i garaget.


KSAU föreslår att tekniska nämnden omdisponerar 3 mnkr till installation av sprinkleranläggning i parkeringsgaraget vid Norra station. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Detaljplan för Lille Mats 2 m.fl. (Bokeberg) - granskning

Ett förslag till detaljplan för Lille Mats 2 m.fl. (Bokeberg), Hässleholm, finns nu ute för granskning. Planområdet ligger strax väster om Hässleholm C, mellan Kaptensgatan och Drottninggatan. Förslaget gör det främst möjligt att bygga ett cirka 40 meter högt bostadshus intill Kaptensgatan och att bygga på befintliga Bokebergsgårdens norra del upp till cirka 23 meter. Övriga förändringar som föreslås är att del av kvartersmark läggs över till allmän plats. Planen ger möjlighet att omgestalta parken för att bidra till ett bättre nyttjande. Planförslaget är en del i ett större sammanhang där området väster om stationen föreslås få en högre stadsmässighet för att tydligare bli en del av Hässleholms centrum. Ambitionen är att skapa fler bostäder och en tätare karaktär med tydligare stråk från stationen och västerut.
KSAU beslutar att inte erinra mot förslaget till detaljplan för Lille Mats 2 m.fl. (Bokeberg) i Hässleholm. Ulf Berggren (SD) hade ett ändringsförslag och reserverade sig mot beslutet.

 

Åtgärdsplan mot olovliga/olagliga boplatser på kommunal mark

Kommunfullmäktige har efterfrågat en plan med konkreta förslag till åtgärder som förhindrar fortsatt upprättande av olovliga/olagliga boplatser inom kommunen. Kommunledningskontoret föreslår följande plan:

 

  1. När olaglig/olovlig boplats upptäckts inom kommunal mark kontaktas polisen av tekniska förvaltningen. Polisen informerar skyndsamt ockupanterna att de måste riva boplatsen och flytta inom 24 timmar och att marken ska lämnas i samma skick som innan ockupationen.
  2. Om frivillig avflyttning ej sker inom stipulerad tidsram ombesörjer polisen att ockupanterna avhyses när tidsfristen löpt ut. När ockupanterna avhysts river/städar tekniska förvaltningen det som återstår av det olagliga lägret. Kostnaderna för detta debiteras ockupanterna.
  3. Kommunen kan vid behov bistå med professionen från socialförvaltningen, räddningstjänsten, kommunledningskontoret och stadsbyggnadskontoret.
  4. Kommunen avsätter i budgeten ekonomiska medel avsedda att täcka kommunens (tekniska förvaltningens) kostnader som ej kan drivas in av ockupanterna.
  5. Kommundirektören ska se till att ovanstående går att genomföra så som föreslås samt verka för att polisen prioriterar denna typ av ärenden.

 
KSAU föreslår att åtgärdsplanen antas. Ulf Berggren (SD) deltog inte i beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.