Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-04-18 av Hanna Gardell

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-18:

Detaljplan på gång för fritidshus i Hästveda

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för Lur 2:25 i Hästveda, som medger åtta fritidshus i anslutning till stugsamhället Vitsippan. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 8 november till 6 december 2017. KSAU föreslår att detaljplanen antas och att verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp utökas. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Motion om att bevara Hovdala trädhus

Helena Malje (S) har i en motion föreslagit att kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att bevara Hovdala trädhus för framtiden. Det skydd mot förvanskning och rivning som är möjligt att få med stöd av Plan- och bygglagen är mest värt för byggnader som kommunen inte kan bestämma över i egenskap av ägare. Som påpekas i byggnadsnämndens yttrande disponerar kommunen genom det helägda aktiebolaget HIBAB själv över Hovdala trädhus. Därmed saknas behov av en utredning. KSAU föreslår mot denna bakgrund att motionen ska anses besvarad. Ulf Berggren (SD) yrkade avslag på motionen. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Ägardirektiv för kommunala bolag

Hässleholms kommun har ett gemensamt ägardirektiv för kommunens aktiebolag som dels innehåller allmänna regler, dels specifika direktiv som är riktade till de enskilda bolagen. I mars 2017 antog fullmäktige en policy som ersatte de allmänna reglerna i ägardirektivet. Samtidigt antogs ett nytt ägardirektiv för Hässlehem AB. Särskilda ägardirektiv för vart och ett av de återstående tre bolagen har nu tagits fram.

För Hässleholms Vatten AB har tre punkter lagts till om att bolaget ska:

- Svara för en miljömässigt god vattenförsörjning och avloppsrening på så väl kort som lång sikt.

- Medverka till rationell utbyggnad av allmän VA-anläggning och överta VA-anläggningar efter godkänd slutbesiktning som uppnår bolagets tekniska krav på VA-anläggningar inom verksamhetsområdet.

- Bidra till att medborgare och verksamheter får ökad kunskap om energi och resurseffektivitet.

För Hässleholm Miljö AB har en ny punkt har lagts till om att bolaget ska bidra till att medborgare och verksamheter får ökad kunskap om energi- och resurseffektivitet.

För Hässleholms Industribyggnads AB har en ny punkt har lagts till om att bolaget ska arbeta för att skapa en bättre miljö genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid byggande, drift, underhåll och rivning av fastigheter.


KSAU föreslår att ägardirektiven för Hässleholms Vatten AB, Hässleholm Miljö AB och Hässleholms Industribyggnads AB antas. Ulf Berggren (SD), Lena Wallentheim (S), Lena Svensson (C) och Hans-Göran Hansson (MP) deltog inte i beslutet. Ärendena går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.