Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-03-14 av Hanna Gardell

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-03-14:

PCB-sanering Qpoolen

I samband med PCB-inventering av byggnader i Hässleholms kommun konstaterades förekomst av PCB i Qpoolen i en sådan omfattning att det behövde saneras. Den totala saneringskostnaden beräknas idag uppgå till drygt 4,2 mnkr, vilket det inte finns full finansiering för.

KSAU föreslår att tekniska nämndens investeringsbudget tillförs 1 284 000 kr för PCB-sanering av Qpoolen. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Föreningsbidrag 2018

KSAU föreslår att totalt 1 279 200 kr ska delas ut i föreningsbidrag 2018 inom kommunstyrelsens verksamheter. Bidragen går främst till bygdegårdsföreningar som tillhandahåller samlingslokaler runt om i kommunen.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Yttrande - Framtidsplan för Hässleholms stad

Stadsbyggnadskontoret har reviderat förslaget till fördjupning av översiktsplan för Hässleholms stad (även benämnd Framtidsplan för Hässleholms stad) efter inkomna synpunkter i samrådsskedet och ställer nu ut förslaget. Framtidsplanen anger mål, strategier och ställningstaganden för den fysiska planeringen av Hässleholms stad.
KSAU beslutar att inte lämna någon erinran mot förslaget. Lars Johnsson (M) och Ulf Berggren (SD) reserverade sig mot beslutet.

 

Bidrag till stadsfest i Hässleholm

HessleCity har ansökt om 450 000 kr från Hässleholms kommun för att kunna samordna, projektleda och genomföra en stadsfest i Hässleholm med Stortorget och Första Avenyn som central plats. Arrangemanget är tänkt att ske i samverkan med kulturförvaltningen och andra aktörer i city. Arbetsdatum är 24 och 25 augusti. Hesslecity får årligen ett verksamhetsstöd från Hässleholms kommun som 2018 uppgår till 800 000 kr.
KSAU ser positivt på initiativet att skapa en stadsfest i Hässleholms centrum och beviljar ett tilläggsanslag på 450 000 kr till HessleCity. Lars Johnsson (M) och Ulf Berggren (SD) reserverade sig mot beslutet.

 

Uppdrag att utreda serviceförvaltning och servicenämnd

Under höstens dialogträffar med förvaltningar och nämnders presidier har frågan om en framtida serviceförvaltning lyfts från några håll. Anledningen är att förvaltningarna i första hand vill arbeta inom sina kärnuppdrag och att vissa funktioner och arbetsuppgifter som idag ligger inom förvaltningarnas ansvarsområde med fördel skulle kunna ingå i en egen serviceförvaltning. KSAU föreslår därför att kommunchefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för införande av en serviceförvaltning och servicenämnd i Hässleholms kommun. Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 29 augusti 2018. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Återkallande av utredningsuppdrag om besparingar

KSAU föreslår att återkalla kommunchefens uppdrag att tillsammans med koncernledningsgruppen redovisa förslag på budgetminskning på 19 mnkr avseende verksamhetsår 2018. Under arbetets gång har avstämning av olika alternativ på ekonomiska budgetjusteringar presenterats för kommunalråd och oppositionsråd. Även den parlamentariska gruppen, där samtliga partier var närvarande, har fått information i ärendet och fått förslag på åtgärder presenterade. Då det endast är knappt ett halvår till höstens val bedöms det inte möjligt att påbörja några större omstrukturerings- och effektiviseringsarbeten. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.