Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-02-14 av Hanna Gardell

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-02-14:

Avtal med föreningar på Ljungdala

Efter köpet av Hessleholm Network AB övertog Hässleholms kommun fyra avtal med föreningar i stadsdelen Ljungdala. Då kommunen inte känt till innehållet i avtalen vid köp av bolaget, att dessa dels ger en ekonomisk förlust för kommunen och dels frångår likabehandlingsprincipen, bör det anses orimligt att kommunen fullföljer avtalen. Föreningarna bör istället erbjudas fibernätsanslutning enligt av kommunfullmäktige beslutad prislista. Så föreslår KSAU att frågan ska hanteras. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Tillbyggnad Ekegården

Omsorgsnämnden har vid flera tillfällen beslutat om, och redovisat, behov av förändrade lokaler vid äldreboendet Ekegården. Behovet omfattar bland annat ytor för personalutrymme, sammanträdesrum och kontor. Utöver detta framhåller omsorgsnämnden ett långsiktigt behov av platser för äldreboende i Hässleholms tätort.

Med anledning av detta har tekniska förvaltningen, omsorgsförvaltningen och fastighetsägaren Kunskapsporten Kaptenen AB genomfört en förstudie som omfattar om- och tillbyggnad av nuvarande byggnad. Inför en fortsatt projektering har ett genomförandeavtal upprättats, vilket syftar till att reglera mellanhavanden under om- och tillbyggnaden fram till dess att slutligt hyresavtal tecknas.
KSAU föreslår att genomförandeavtalet godkänns och att kommunfullmäktige ska ta ställning till hyreskontrakt och hyresnivå längre fram. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Sponsoravtal med Hässleholms Motorklubb

KSAU beslutar att ingå sponsoravtal med Hässleholms Motorklubb för arrangemanget Snapphanerallyt 2018 omfattande maximalt 175 000 kr. Avtalet ska tydliggöra att Hässleholms kommun är huvudsponsor och innebära en exponering som motsvarar kontantinsatsen. Snapphanerallyt är ett återkommande arrangemang med Hässleholmsgården som tävlingscentrum. Snapphanerallyt genomförs den 17-18 augusti 2018, som en del i både Svenska Mästerskapen (SM) i rally och Svenska Juniormästerskapen i rally (JSM).

Besöksmässigt räknar Hässleholms Motorklubb med att det kommer cirka 30 000 besökare varav 2/3 är inresande besökare utanför Skåne. Tillväxtavdelningen bedömer att tävlingarna har stor potential att bidra till positiv uppmärksamhet av Hässleholms kommun bland kommunens invånare och inresande besökare.

 

Sponsoravtal med Torsjö Live 2018

KSAU beslutar att ingå sponsoravtal med Lilla Torsjö AB för musikfestivalen Torsjö Live 2018 omfattande maximalt 250 000 kr. Avtalet ska tydligt reglera att Hässleholms kommun är huvudsponsor och att arrangemanget tydligt kopplas till Hässleholms varumärke och innebär en exponering som motsvarar kontantinsatsen. Torsjö Live är en återkommande musikfestival i kommunen. Festivalen äger rum den 29 – 30 juni 2018 och beräknas locka mer än 5 000 besökare. Tillväxtavdelningen bedömer att arrangemanget höjer attraktionskraften för Hässleholms kommun och skapar intäkter för hotell- och restaurangnäringen i kommunen.

 

Finansiering av Summer Camp 2018

Kommunfullmäktige beslöt 2017-11-27 att lägga ett sparkrav på fritidsnämnden på 1 miljon kronor avseende verksamhetsåret 2018. För att klara 2018 års budget föreslår fritidsförvaltningen i sitt förslag till internbudget att Summer Camp inte ska genomföras under 2018. KSAU beslutar att fritidsnämnden får ett tillskott på 400 000 kronor för att kunna genomföra Summer Camp i år.