Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-11-29 av Hanna Gardell

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-11-29:

Bidrag till Sösdalaortens bygdegårdsförening

Sösdalaortens bygdegårdsförening har ansökt om ett engångsbidrag för 2017 på 80 000 kr. Skälen är uteblivna intäkter från restauratören på Vannaröds slott samt investering i en ny ugn och en ny gräsklippare. Föreningen framhåller också att det är ett stort ekonomiskt ansvar att underhålla ett slott med tillhörande park och övriga grönområden (cirka 6 tunnland) som är tillgängliga för allmänheten.

Sösdalaortens bygdegårdsförening har enligt tidigare beslut ett årsanslag på 33 000 kr, ett särskilt anslag på 20 000 kr och ett skötselbidrag till parken vid Vannaröds slott på 35 000 kr. Tekniska förvaltningen har gjort en grov bedömning att kostnaderna för att sköta parken hamnar på cirka 100 000 kr.

KSAU beslutar mot denna bakgrund att för 2017 bevilja Sösdalaortens bygdegårdsförening ett engångsbidrag på 80 000 kr.

 

Kommunalt stöd till samlingslokal i Sösdala

IOGT-NTO-föreningen 117 Otto Lindblad har ansökt om kommunalt stöd till tillbyggnad av stolförråd, tillgänglighetsanpassning och renovering av deras hus i Sösdala. Fastigheten fungerar som en allmän samlingslokal för tätortens föreningsliv och har ett stort värde för den sociala gemenskapen. Kostnaden för investeringen är beräknad till 785 000 kr. Föreningen har ansökt om bidrag hos Boverket med 50 procent av kostnaden. En förutsättning för att ansökan ska bli behandlad hos Boverket är att kommunen beviljar 30 procent av den beräknade kostnaden samt att föreningen själva finansierar resterande 20 procent.

Kommunen anser att det finns ett behov av allmänna samlingslokaler i Sösdala och att tillgänglighetsanpassning, renovering och tillbyggnad är befogad. Under förutsättning att statsbidrag beviljas av Boverket beviljar KSAU därför bidrag till investeringarna med 30 procent av godkänt bidragsunderlag.

 

Reglering av vattenfakturor till Hässleholms ridhusförening

KSAU beslutar att till Hässleholms Vatten AB betala upplupen kostnad per den 31 augusti 2017 samt kostnad för återstoden av året för vatten- och avloppstjänster till Hässleholms ridhusförening. Kostnaden beräknas idag till cirka 140 000 kr.

Hässleholms ridhusförening fick en vattenmätare installerad i maj 2013. Avsikten var att föreningen fortsättningsvis skulle betala för vatten och avlopp till Hässleholms Vatten. Ridhusföreningen fick den första fakturan i augusti samma år. Fakturorna har sedan dess varit vilande, eftersom det varit oklart om föreningen är skyldig att betala. Föreningen hävdar att det finns en överenskommelse med kommunen om fritt vatten sedan ridhuset anlades. Det finns inte någon skriftlig dokumentation som styrker detta, men det går enligt kommunledningskontorets uppfattning inte att bortse från föreningens påstående att det träffats någon form av muntlig uppgörelse. Det framstår därför som rimligt att kommunen betalar den upplupna skulden och även en beräknad avgift för återstoden av år 2017. I fortsättningen får ridhusföreningen dock själv betala kostnaderna för vatten och avlopp.