Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-11-01 av Hanna Gardell

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-11-01:

Avtal om höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund

Arbete pågår för att Sverige ska få sin första höghastighetsjärnväg, som ska gå från Stockholm till Göteborg på två timmar och från Stockholm till Malmö på två och en halv timme. Den nya järnvägen är viktig för de tre storstäderna, men den kommer också att leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner längs sträckningarna. För Hässleholms kommuns del har förhandlingar ägt rum avseende sträckan Hässleholm – Lund, där Hässleholms kommun, Lunds kommun, Region Skåne och staten deltagit. Förhandlingarna har lett fram till en överenskommelse som bedöms vara gynnsam och acceptabel för Hässleholms kommun. I korthet handlar avtalen om att Hässleholm ska få ett centralt stationsläge, att järnvägen ska byggas för en hastighet av 320 km/h, att Hässleholms kommun medfinansierar projektet med 50 mnkr och att Hässleholm och Kristianstad tillsammans åtar sig att bygga 7000 nya bostäder (varav 4000 i Hässleholms kommun).


KSAU föreslår att avtalen avseende höghastighetsjärnväg Hässleholm – Lund godkänns. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Ökade kostnader för olovliga boplatser på kommunal mark

Problematiken kring olovligt boende på kommunal mark ökar genom att EU-migranter utan tillstånd etablerar boplatser. Tekniska förvaltningen har i uppdrag från kommunledningen att enligt gällande lagstiftning riva olovliga boplatser. Inga ekonomiska medel har dock anslagits till detta. Kostnader för rivning och borttagning av boplatser är tippavgifter, personal, utrustning och maskiner. I år har tekniska förvaltningen hittills tagit bort sju boplatser till en kostnad av cirka 180 tkr. KSAU föreslår att tekniska nämnden för 2017 tillförs 200 tkr för nedlagda kostnader. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Mottagande och förvaltning av Tyringe multiarena

KSAU föreslår att kommunen tar emot Tyringe Multiarena AB från Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse enligt tidigare beslutad avsiktsförklaring. Arenan har kostat 41,6 mnkr mot beräknade 25 mnkr. Enligt avtal betalar kommunen 20% eller 8,3 mnkr. Dessutom har kommunen bekostat sanering för 6,5 mnkr. Eftersom en idrottshall i Tyringe för närvarande inte kan bära sina kostnader föreslås att fastigheten förs över till kommunen och att bolaget avvecklas. Detta kan ske med gällande garantier från byggherren Peab. Hallen har varit i bruk sedan slutet av februari. Eftersom nyttjandet varit blygsamt har både kostnader och intäkter varit lägre än väntat. Stiftelsen har i ett särskilt avtal garanterat att man under 6 år kommer att täcka de driftkostnader som överstiger 1,5 mnkr/år.
Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Bidrag för vattenanslutning till Sösdala Ryttarförening

Sösdala Ryttarförening har ansökt om 450 tkr i bidrag för anslutning till kommunens VA-system. Enligt offert från Hässleholms Vatten är kostnaden 319 tkr. Resterande del avser material- och grävkostnader. Kommunen är ägare till fastigheten där föreningen byggde sin ridanläggning 2006, och i tidigare ärenden där kommunen upplåtit mark till föreningslokaler har kommunen stått för kostnaden för VA-anslutning. Sösdala Ryttarförening har ambitioner att skapa en plats för utveckling och utbildning. Målet är att bygga en samlingssal och handikappanpassa lokalerna. Totalkostnaden för projektet är 1 150 tkr, varav VA-anslutningen kostar 319 tkr. Den övriga finansieringen löses genom andra bidrag och egna medel.


KSAU föreslår att Sösdala Ryttarförening beviljas bidrag med 319 tkr för spill- och vattenanslutning. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Ställföreträdande kommunchef

KSAU föreslår att Karina Hansson utses till ställföreträdande kommunchef och ställföreträdande förvaltningschef för kommunledningskontoret från och med den 20 november 2017 och längst till och med den 31 december 2018. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.