Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-10-27 av Emma Ragnarsson

Fortsatt företagsfokus i alliansbudget

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i Hässleholms kommun är nu klara med sitt budgetförslag för åren 2018-2021.

- Vi fortsätter att fokusera på företagsfrågor, bland annat genom satsningar på infrastruktur och industrimark, säger Pär Palmgren (M).

Budgetförslag 2018-2021

Resultat

Årets resultat i driftbudgeten för de nästföljande åren budgeteras till 8,0 mnkr för år 2018, 11,2 mnkr för år 2019, 10,5 mnkr år 2020 samt 10,6 mnkr år 2021.

 

Skatt

Förslaget bygger på en oförändrad skatt på 20,96 kr.

 

Låneskuld

Till följd av de stora satsningarna som sker på investeringar ökar låneskulden med 675 mnkr till cirka 1,5 mdkr under planperioden.

 

Satsningar i investeringsbudgeten

Investeringsutgifterna uppgår till cirka 394 mnkr år 2018 och totalt cirka 1,5 mdkr för planperioden 2018-2021. Det största projektet är fiberetablering där det avsätts cirka 376 mnkr under åren 2018-2021.

 

För fastighetsprojekt avsätts cirka 468 mnkr under planperioden 2018-2021. Två nya förskolor i Hässleholm ska färdigställas under planperioden och en ny förskola i Sösdala ska stå klar 2019. Ombyggnad och anpassningar på Jacobskolan ska slutföras under 2020. Även Röinge gamla skola kommer att byggas om och stå färdig 2019. Investeringsplanen innehåller även ett nytt badhus som ska ersätta Qpoolen och planeras bli färdigt under 2020. Ombyggnad av ventilation och renovering av HTS samt nya lokaler för räddningstjänsten i Hässleholm och Sösdala ska färdigställas. Förstudie och projektering för etapp 2 i Stadsutvecklingen ska genomföras till 2019.


Totalt budgeteras 99 mnkr under planperioden för Björklunda etapp 2, Paradiset samt Röinge 7:3 Skjutbanevägen. 80 mnkr budgeteras för iordningställande av industrimark på Hässleholm Nord. Dessutom budgeteras 50 mnkr år 2020 som bidrag till statlig infrastruktur för trafikplats utmed riksväg 21.


Stora satsningar görs på IT-projekt i kommunen. Totalt avsätts 90 mnkr för detta. 27 mnkr per år tillskjuts för reinvesteringar i fastigheter och 20 mnkr budgeteras för omasfaltering av infartsvägarna till Hässleholm. Satsning görs med 3,4 mnkr för vatten, avlopp och fiber till Hovdala slott och Orangeriet. 2,5 mnkr budgeteras för fast brygga Björkviken. Under planperioden budgeteras 3,8 mnkr för boendelås på särskilt boende.


Satsningar i driftbudgeten

En del tillskott föreslås ske i driftbudgeten för 2018-2021. Nedan följer några exempel.

 

Barn- och utbildningsnämnden får ett nytt ospecificerat tillskott på 79,9 mnkr under den kommande planperioden. 55 mnkr år 2018.

 

Omsorgsnämnden får ett nytt ospecificerat tillskott på totalt 77,6 mnkr under den kommande planperioden. 26,2 mnkr år 2018.


Socialnämnden får ett nytt ospecificerat tillskott på 10,3 mnkr under den kommande planperioden. 5 mnkr år 2018.


Tekniska nämnden får ett nytt ospecificerat tillskott på 4,0 mnkr. Den tidigare inlagda kostnadsreduceringen på 0,7 mnkr tas bort.

 

Kommunledningskontoret (exklusive fiberutbyggnadsprojektet) får ett tillskott för de ökade kostnaderna vid förändrad betalningsmodell för färdtjänsten på 4,9 mnkr. Dessutom utökas budgeten för Europaforum Hässleholm med 350 tkr. Överförmyndarverksamheten förstärks genom utökning av budgeten för arvodes- och tolkkostnader med 1,8 mnkr och 0,5 tjänst som handläggare. Kommunledningskontoret tillförs budget för en tjänst inom informationssäkerhet/dataskydd och en tjänst som samhällsvägledare från och med den 1 maj 2018.


Förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling får ett tillskott på 0,8 mnkr för utökad verksamhet inom Särvux.


Räddningstjänsten får ett tillskott på 0,2 mnkr för stationschefer och bidrag till C-körkort för deltidsbrandman.

Byggnadsnämnden får ett tillskott på 0,6 mnkr under 2018 för förlängning av projektet kring ovårdade fastigheter.


Fritidsnämnden får en kostnadsreducering på 1,0 mnkr från och med 2018, och det driftbidrag på 1,0 mnkr som tidigare lagts in för ny idrottsanläggning enligt beslut i kommunfullmäktige den 31 augusti 2016 tas bort i avvaktan på mer information om hur projektet fortlöper.


Kulturnämnden får ett nytt ospecificerat tillskott på 1,0 mnkr samt 0,2 mnkr för att genomföra utställningen ”Det offentliga rummet” i Hässleholm under 2018.


Omstrukturering och effektivisering

I förslaget finns budgeterat för omstrukturerings- och effektiviseringsarbete inklusive förändrad politisk organisation med 19 mnkr 2018, ytterligare 23 mnkr 2019, ytterligare 35 mnkr 2020 och ytterligare 45 mnkr 2021. Totalt för perioden blir det 122 mnkr.


MBL-förhandling

De fackliga organisationerna informerades om budgetförslaget den 26 oktober. Förslaget är ännu inte MBL-förhandlat. Det kommer att ske måndagen den 6 november. Förslaget tas upp i kommunstyrelsen den 15 november.