Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-10-11 av Hanna Gardell

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-10-11:

Omgestaltning av del av Järnvägsgatan i Hässleholm

Då Järnvägsgatan omgestaltas mellan Tingshusgatan och Andra Avenyen föreslår tekniska nämnden ytterligare åtgärder beräknade till 3 miljoner kr. Resterande del av Järnvägsgatan till Viaduktgatan asfalteras om och en GC-väg byggs på den västra sidan upp till Hässleholms Tekniska Skola. Tingshusgatans del mellan Järnvägsgatan och Frykholmsgatan asfalteras om. Belysning på övergångsställen och under järnvägsbron förstärks med LED-belysning. Plattytan på gångytan på östra sidan innan järnvägsbron byts ut till samma sort som den nya delen av Järnvägsgatan söder ut. Vid trappan upp till Viaduktsgatan byts gamla planteringar ut för ökad trygghetskänsla.

KSAU föreslår att tekniska nämnden får omdisponera 3 miljoner kr för denna omgestaltning. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Förslag på oförändrad skattesats 2018

Enligt Kommunallagen måste kommunstyrelsen föreslå skattesatsen för följande år före oktober månads utgång. Den plan som kommunfullmäktige antagit för 2018 bygger på en oförändrad skattesats, och något annat budgetförslag finns ännu inte. Därmed föreslår KSAU nu att den kommunala skattesatsen för 2018 ska vara oförändrad på 20,96 kr. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Bidrag till HessleCity för invigning och julfirande

När ombyggnaden av Hässleholms centrum är klar vill HessleCity arrangera en invigning och samordna julfirandet från den 3 till 24 december. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med kulturförvaltningen och andra berörda verksamheter i Hässleholms kommun. Julfirande och invigning medför en ökad attraktivitet i stadens centrum och är tillgängliga för kommunens alla invånare. De stärker också handelns förutsättningar. KSAU beviljar därför HessleCitys ansökan om 150 000 kr för dessa aktiviteter.

 

Räddningsstationen - flytt till externt läge - ändring av tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2017 att brandstationen i Hässleholm skulle flyttas till Krossgatan. Eftersom efterfrågan på industrimark på Krossgatan är stor föreslår tekniska förvaltningen att kommunfullmäktiges beslut ändras till trafikplats Stoby som nytt läge för brandstationen. Räddningstjänsten ser flera fördelar med den nya placeringen; de når staden snabbt via Stobyvägen och vidare ut i vägnätet, når snabbt riksvägarna och länsvägarna via trafikplats Stoby och vidare ut på landsbygden.

KSAU föreslår mot denna bakgrund att tidigare beslut gällande nytt läge för brandstationen i Hässleholm ändras till trafikplats Stoby. Tekniska nämnden får i uppdrag att reservera en tomt vid trafikplats Stoby. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.