Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-09-21 av Hanna Gardell

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-09-20:

Förslag till integrationsstrategi

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till integrationsstrategi för Hässleholms kommun. Det är ett led i arbetet för att alla kommuninvånare ska kunna vara delaktiga i och bidra till kommunens utveckling. Syftet med strategin är att beskriva de långsiktiga målen för Hässleholms kommuns integrationsarbete och den strategiska riktningen för att nå målsättningarna. Strategin pekar ut fyra långsiktiga mål:

  1. Tillgång till bostäder
  2. Kvalitativ utbildning
  3. Ta tillvara kompetens och skapa förutsättningar för ökat deltagande i arbetslivet
  4. Stärkt deltagande och inflytande och ökad social sammanhållning

KSAU föreslår att förslaget till integrationsstrategi för Hässleholms kommun antas. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Tillköp av busstrafik på helger och kvällar på linje 532

Varje år erbjuder Skånetrafiken de skånska kommunerna att köpa till busstrafik om man önskar ett större utbud än det som Skånetrafiken planerar. Tillväxtavdelningen har undersökt förutsättningarna för tillköp på regionbuss linje 532 (Hässleholm – Emmaljunga). Skånetrafiken har i dialog med Hässleholms kommun tagit fram ett förslag till utökad busstrafik mellan Hässleholm och Emmaljunga, samt mellanliggande orter. Idag går ingen buss på kvällar/helger. Tillköpet omfattar en avgång på fredag kväll, sex avgångar lördagar och fem avgångar söndagar i båda riktningarna.

KSAU beslutar att följa förslaget och ingå avtal med Skånetrafiken för 2018 om tillköp av kvälls- och helgturer på linje 532 Hässleholm - Emmaljunga. Kommunledningskontoret tillförs 453 769 kr i budget 2018 och framåt.


Motion om solpaneler på Stadshusets tak

Håkan Spångberg (SD) har i en motion föreslagit att Hässleholms kommun utreder förutsättningarna för en takplacerad solpanelsanläggning för elproduktion, i första hand på Stadshusets tak och i andra hand på annan lämplig kommunägd byggnad. Tekniska nämnden avråder från placering av solpaneler på Stadshusets tak, eftersom taken ligger i fel väderstreck. Ytterligare försvårande faktorer är att det är skiffertak och att byggnaden är hög, vilket medför höga montagekostnader. Däremot kommer en ny solpanelsanläggning att vara på plats inom kort på annan plats, Hässleholms Tekniska Skola, vilket är i linje med motionärens önskan.
KSAU föreslår mot denna bakgrund att motionen avslås. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Motion om trafiklekskola i Djupadalsparken

Håkan Spångberg (SD) har i en motion föreslagit att Hässleholms kommun ska undersöka om trafiklekskolan i Djupadalsparken kan återskapas. Ärendet har remitterats till fritidsnämnden för att utreda om det är möjligt att ha trafikskolan som en sommaraktivitet. Av utredningen framgår att det redan idag finns möjlighet att använda trafiklekskolan i Djupadalsparken under sommartid inom ramen för förskolors och fritidshems verksamhet. KSAU föreslår därför att motionen avslås. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.