Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-08-16 av Hanna Gardell

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-08-16:

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunledningskontoret och stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Hässleholms kommun. Den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar har analyserats. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja åtgärder för att gynna bostadsförsörjningen. Antagna Riktlinjer för bostadsförsörjningen är också en förutsättning för att kommunen ska kunna söka statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Under 2017 kommer cirka 1,8 mdkr att fördelas.

KSAU föreslår att riktlinjerna antas. Ulf Berggren (SD) yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Grönstrategi för Hässleholms stad och större stationsorter

Ett förslag till grönstrategi har tagits fram för Hässleholms stad och stationsorterna Vittsjö, Bjärnum, Hästveda, Tyringe, Vinslöv och Sösdala. Grönstrategin är tänkt att möta de markanvändningsfrågor som uppstår vid ett ökat
befolkningstryck. Den framtida förtätningens inverkan på stadens gröna infrastruktur ska ske på ett hållbart sätt. Grönstrategin är också ett underlag till den kommande översiktsplanen för Hässleholms kommun och de kommande grönplanerna, som ska bemöta samma frågor på en mer specifik nivå.

KSAU föreslår att grönstrategin antas. Ulf Berggren (SD) yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Marksanering vid Vedhyggeskolan

När multihallen i Tyringe byggdes konstaterades att den intilliggande fastigheten, Vedhyggegård 1, innehöll spår av samma fyllnadsmaterial som schaktats bort från saneringsplatsen vid multihallen. I samråd med miljökontoret genomfördes en utökad miljöteknisk markundersökning. Föroreningar hittades av PAH-H, PAH-M, arsenik, kvicksilver och zink. Eftersom Vedhyggeskolan ligger på fastigheten kan det förekomma en exponeringsrisk för barn som vistas där. För att undanröja risker för människors hälsa föreslås att marklagret ner till 1 meters djup tas bort inom ett område på 25 x 25 meter och ersätts med oförorenade massor.

KSAU föreslår att tekniska nämnden tillförs 2 mnkr för marksanering vid Vedhyggeskolan. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Medel till utökad barnomsorg på obekväma tider

Barn- och utbildningsnämnden har fått in en ansökan från Citronfjärilen AB om utökning av antalet platser i pedagogisk omsorg på obekväma tider från 7 till 25 platser. Beräknad ökad nettokostnad är 54 100 kr per månad. I Hässleholms kommuns Budget, mål och prioriteringar 2017 samt flerårsplan 2018-2020 ingår följande utvecklingsmål för skolan: ”Förskolelösningar på obekväm arbetstid, så kallat nattis, ska uppmuntras”. Barn- och utbildningsnämnden begär nu medel för att leva upp till kommunfullmäktiges
mål.

KSAU föreslår att barn- och utbildningsnämnden ska kompenseras för kostnadsökningen på 126 tkr under 2017 för att erbjuda en utökad pedagogisk omsorg på obekväma tider. Kostnaden för 2018 hanteras av budgetberedningen. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Begäran om förlängd tid för uppdrag om ny politisk organisation

Kommunfullmäktige gav i juni 2016 kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av den politiska
organisationen: ”Ny politisk organisation innebärande färre nämnder, färre förtroendevalda och lägre kostnader”. Ett slutligt förslag skulle presenteras och beslutas av kommunfullmäktige senast 2017-09-30. Arbetsgruppen har konstaterat att man inte hinner slutföra uppdraget inom given tid.

KSAU föreslår att tidsplanen ändras så att ett slutligt förslag ska beslutas av kommunfullmäktige senast 2017-12-31. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Utveckling av mat och måltider inom skola, vård och omsorg utreds vidare

Kommunfullmäktige gav i november 2016 följande
utredningsuppdrag: ”Mat/måltider ska utvecklas inom skola, vård och omsorg genom ökad upphandling av närproducerat livsmedel. Vid behov ska upphandlingspolicyn revideras.” Kommunledningskontorets förslag är att upphandlingsenheten, barn- och utbildningsförvaltningen och
omsorgsförvaltningen uppmanas att öka andelen närproducerade livsmedelsprodukter med årlig uppföljning och redovisning.

KSAU återremitterade ärendet efter yrkande från Lena Wallentheim (S), Mats Sturesson (C) och Hans-Göran Hansson (MP). Pär Palmgren (M) reserverade sig mot beslutet.

 

Utredning om att lägga ut viss kommunal drift och service på entreprenad

Kommunfullmäktige beslutade i november 2016 att viss kommunal drift och service ska läggas ut på entreprenad, till exempel teknisk verksamhet, simhallar och kök. Hässleholms kommun har redan idag ett antal verksamheter på entreprenad, såsom intern postservice, förskola och skola. Socialförvaltningen köper en del tjänster externt, exempelvis
institutionsvård. Matdistribution inom omsorgsnämndens verksamhet upphandlas, och planen är att även resor till daglig verksamhet ska läggas ut på entreprenad. Tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret lägger ut mätning
av ombyggnationer av allmän platsmark för uppdatering av kommunens geodatabas.

Förslaget är att utöver detta lägga ut hela eller delar av tekniska förvaltningens verksamhet på entreprenad och att kommunchefen får i uppdrag att göra en utredning med konsekvensbeskrivning. KSAU föreslår dock att ärendet avslås, efter yrkande från Lena Wallentheim (S), Mats Sturesson (C) och Hans-Göran Hansson (MP). Pär Palmgren (M) reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.