Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-06-15 av Hanna Gardell

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-06-14:

Fortsatt utredning av Ungdomens hus i Hässleholm

Kommunstyrelsen har sedan tidigare fått i uppdrag av fullmäktige att utreda möjligheten att inrätta ett Ungdomens hus i Hässleholm, där barns och ungas delaktighet och inflytande stärks. Eventuell samverkan med Markan ska beaktas. Förslag skulle redovisas senast i augusti 2017. Men arbets- och styrgruppen anser inte att det är realistiskt att på så kort tid ta fram ett fullvärdigt svar på en så komplex frågeställning. Styrgruppen föreslår istället att utredningen med beslutsunderlag redovisas i augusti 2018. Underlaget ska bland annat belysa om en sammanhållen organisation för berörda verksamheter ska genomföras och i så fall hur den bör se ut. Framtida mål, syfte och kostnader ska redovisas för att kunna erbjuda en verksamhet som tar ett helhetsgrepp för att stärka barns och ungas hälsa och liv. Beslutsunderlaget ska också ta ställning till om kommunen ska bilda ett ungdomsråd eller ungdomsparlament och hur detta i så fall ska organiseras.

KSAU föreslår att redovisningen i ärendet godkänns och att kommunstyrelsen får i uppdrag att senast i augusti 2018 redovisa ett färdigt beslutsunderlag i ärendet inför 2019 års budgetberedning. Projektet tillförs 200 000 kr i år och 400 000 kr år 2018. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Ändring av detaljplan för Östra Hässleholmsgårdsområdet (golfbanan)

En ändring av detaljplanen för Östra Hässleholmsgårdsområdet har varit ute på samråd. Planen berör mark som används av Hesslegårdens golfklubb. Syftet med ändringen är att möjliggöra för endast en befintlig bostad som är knuten till verksamheten, upphäva viss prickmark för byggrätt till förråd samt möjliggöra mindre tillägg av bebyggelse i anslutning till driving range i form av enklare byggnader med vindskydd och tak. Syftet är också att lovbefria åtgärder i form av mindre skyltning kring parkering och utslagsplatser, pumphus, tillfälliga toaletter samt mindre markförändringar för golfändamål. Huvudanvändningen för marken kommer även fortsättningsvis att vara golfanläggning.

KSAU har inget att erinra vad gäller detaljplaneändringen i samrådsskedet.


Återremiss av förslag på ny politisk organisation

Pär Palmgren (M) har i en motion föreslagit att den politiska organisationen förändras. Det ska bland annat ske genom en minskning av antalet förtroendevalda i nämnder, en sammanslagning av kulturnämnden och fritidsnämnden respektive byggnadsnämnden och miljönämnden samt en övergång från utskott till presidieberedningar för vissa nämnder. Motionen har remitterats till de nämnder som berörs av förslaget, och de har föreslagit att motionen avslås. I ett ordförandeförslag föreslår Pär Palmgren att motionen ska bifallas, och att uppdraget från fullmäktige 2016 att utreda en ny politisk organisation med färre nämnder, färre förtroendevalda och lägre kostnader samtidigt ska anses slutfört.
Efter yrkande från Lena Wallentheim (S), Mats Sturesson (C) och Hans-Göran Hansson (MP) beslutade KSAU om återremiss på ärendet för att de politiska partierna ska få möjlighet att yttra sig fram till den 15 september. Pär Palmgren (M) och Ulf Berggren (SD) ville avgöra frågan på mötet och reserverade sig mot beslutet.


Synpunkter på åtgärdsvalsstudie från Trafikverket om höghastighetsjärnväg

Trafikverket har publicerat en förhandskopia på åtgärdsvalsstudie för Höghastighetsjärnväg Jönköping -Malmö. Till materialet hör även en underlagsrapport Station Hässleholm. Åtgärdsvalsstudien, som ska vara klar vid årsskiftet 2017/2018, är inte en del av planläggningsprocessen och skickas därför inte som en formell remiss. Först när arbetet övergår i järnvägsplan tar den formella samrådsprocessen vid. Men Trafikverket har ändå gett möjlighet att lämna synpunkter på materialet till den 20 juni 2017. Hässleholms kommuns projektledare för Sverigeförhandlingen har därför i samverkan med berörda tjänstemän tagit fram skrivelsen ”Synpunkter på förhandskopia åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö samt underlagsrapport Station Hässleholm (2017-02-15)” som ett svar till Trafikverket. Den innehåller allmänna synpunkter, en beskrivning av obalanser och luckor i underlag och utförda studier, synpunkter på antaganden, avgränsningar och bedömningar, synpunkter på process och uppdrag samt övriga viktiga ställningstaganden.
KSAU beslutar att anta synpunkterna och överlämna dem till Trafikverket.