Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-05-23 av Hanna Gardell

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-05-23:

Hyresavtal för Hovdala trädhus föreslås fullföljas

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-12 att tekniska nämnden skulle utreda möjligheten att häva avtalet med Hässleholms Industribyggnads AB (Hibab) vad gäller hyra av Hovdala trädhus. Hibab har lämnat ett bud till tekniska
förvaltningen på 1 852 000 kr för att avbryta hyresperioden i förtid, den 1 september 2017. Detta motsvarar hyressumman för återstoden av hyrestiden (4 årshyror).

KSAU föreslår, efter yrkande från de rödgröna, att hyresavtalet ska fullföljas och att trädhuset även fortsättningsvis ska drivas i egen regi. Pär Palmgren (M) och Patrik Jönsson (SD) reserverade sig mot detta och ville istället att utredningen skulle godkännas och läggas till handlingarna. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Återrapportering av arbete med att etablera ett nytt särskilt boende

Omsorgsnämnden redovisade 2015 att de behövde ytterligare 51 platser fram till 2022 och 87 platser fram till 2030 i Hässleholms tätort. Tekniska förvaltningen, omsorgsförvaltningen och Kunskapsporten håller på att slutföra en förstudie om tillbyggnad av äldreboendet Ekegården. Förstudien omfattar dels anpassning och tillbyggnad av personalutrymme, sammanträdesrum och
kontorslokaler, dels en tillbyggnad med 20 lägenheter. Detta skulle kunna stå klart under 2019–2020.

Det pågår också en utredning om lämplig lokalisering och framtagande av detaljplan för att bygga ett nytt äldreboende med 60 platser. Det beräknas vara färdigbyggt tidigast 2022, men troligare i mitten av 2020-talet.

KSAU föreslår att återrapporteringen godkänns och läggs till handlingarna. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Valkretsindelning för Hässleholms kommun

Valnämnden har utrett hur de nya reglerna i vallagen om valkretsindelning påverkar kommunen. Vid valet 2014 fanns ett krav på att Hässleholms kommun skulle vara indelad i minst två valkretsar. Det kravet är numera borttaget och det står kommunen fritt att välja att dela in kommunen i två eller flera valkretsar, men huvudregeln är att kommunen är en enda valkrets. Valnämndens utredning visar att det finns fördelar med att bara ha en valkrets. Hanteringen av förtidsröster förenklas betydligt. Det främsta skälet för att ha flera valkretsar, att ett parti som är särskilt starkt i en viss del av kommunen ska tillförsäkras representation i fullmäktige, anses inte vara något tungt vägande skäl i Hässleholms kommun. Samtliga partier i kommunfullmäktige får samma antal mandat oberoende av antalet valkretsar, och inget parti går miste om representation på grund av spärreglerna.

KSAU föreslår mot denna bakgrund att kommunen ska vara en enda valkrets vid valet till kommunfullmäktige 2018. Patrik Jönsson (SD) yrkade att det skulle vara två valkretsar även i fortsättningen och reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Redovisning av uppdrag att lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad

Redovisning av uppdrag att lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad. Redovisningar har nu kommit in vad gäller kök, teknisk verksamhet och simhallar.

Ett förslag på ny måltidsorganisation ska presenteras för kommunfullmäktige senast i december 2017, med en delredovisning till kommunstyrelsen i augusti 2017. I denna översyn finns också möjlighet att beakta entreprenaddrift av köken.

Tekniska förvaltningen har sedan årsskiftet jobbat med att renodla verksamheterna, vilket innebär att alla verksamheter inom driften kan konkurrensutsättas eller kostnadsjämföras till årsskiftet 2017-2018. Skötselavtalen med Hässlehem och Hibab är uppsagda, så det finns även möjlighet att lägga ut de avtalen externt.

Utredningen om simhallarna visar att det är möjligt att lägga ut badverksamheten på alternativ drift, om man samlar verksamhetsdriften på en huvudman och är beredd på en högre totalkostnad. Simhallarna bör ingå i ett paket för att kommunen inte ska konkurrera med upphandlad entreprenör och för att samordna den tekniska driften.

Efter yrkande från de rödgröna återremitterade KSAU ärendet. Konkreta förslag ska redovisas för kommunstyrelsen den 9 augusti. Pär Palmgren (M) och Patrik Jönsson (SD), som föreslog att redovisningarna skulle godkännas och läggas till handlingarna, reserverade sig mot beslutet.

 

Motion om ny politisk organisation bordläggs

Pär Palmgren (M) har i en motion föreslagit att den politiska organisationen förändras. Det ska bland annat ske genom en minskning av antalet förtroendevalda i nämnder, en sammanslagning av kulturnämnden och fritidsnämnden respektive byggnadsnämnden och miljönämnden samt en övergång från utskott till presidieberedningar för vissa nämnder. Motionen har remitterats till de nämnder som berörs av förslaget, och de har föreslagit att motionen avslås. I ett ordförandeförslag föreslår Pär Palmgren att motionen ska bifallas, och att uppdraget från fullmäktige 2016 att utreda en ny politisk organisation med färre nämnder, färre förtroendevalda och lägre kostnader samtidigt ska anses
slutfört.

Efter yrkande från de rödgröna bordlägger KSAU förslaget. Pär Palmgren (M) och Patrik Jönsson (SD) ville avgöra frågan på mötet och reserverade sig mot beslutet.