Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-04-19 av Kenneth Englund

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-04-19:


Köket i Vittsjö skola kan byggas om

Köket i Vittsjö skola genomgick en större ombyggnad under mitten av 80-talet. Sedan dess har mindre anpassningar gjorts, men köket är idag i dåligt skick. Kommunens arbetsmiljöingenjör har nyligen dömt ut arbetsmiljön. Köket har inte heller den kapacitet som behövs. Tekniska förvaltningen har, i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen, utrett förutsättningarna för att tillgodose kök- och matsalsbehovet vid Vittsjö skola. Ombyggnad och renovering beräknas kosta totalt 18 mnkr.

Pär Palmgren (M) yrkade återremiss, för att utreda en ombyggnad till mottagningskök med hänvisning till översynen av måltidsorganisationen. KSAU föreslår dock att projektbudgeten på 18 mnkr godkänns och att tekniska nämndens investeringsbudget utökas för att finansiera ombyggnaden år 2017 och 2018. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Köp av fastighet Hässleholm 88:30

Tekniska nämnden föreslår att kommunen köper fastigheten Hässleholm 88:30 av Per Jönsson åkeri AB för 14,3 mkr. Den ursprungliga värderingen genomfördes september 2014 av Värderingsbyrån och visade på ett värde om ca 6,2 mnkr.
Ytterligare en värdering gjord av Värderingsbyrån i augusti 2016 visade på ett värde på ca 10 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade i september 2016 att hämta in ytterligare en värdering av fastigheten. Faqtum Fastighetsutveckling AB gjorde då en värdering i oktober 2016 som visade på ca 11 mnkr.

Pär Palmgren (M) yrkade på ett maxbelopp på 11 mnkr. KSAU föreslår dock att kommunen köper fastigheten Hässleholm 88:30 för 14,3 mkr. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Investering i nya skolbussar

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver vissa delar av skolbusstrafiken med bussar i egen regi. Bussarna börjar bli gamla, och de lever inte heller upp till aktuella miljökrav. KSAU föreslår därför att barn- och utbildningsnämndens
investeringsbudget 2017 tillförs 4,3 mnkr för inköp av två nya skolbussar. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Utredningsuppdrag om Österås idrottsanläggning avslutas

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 att utreda möjligheten till ett gemensamt driftbolag med berörda föreningar för att sköta Österås idrottsanläggning. Hässleholms Fritid har genomfört utredningen i samråd med tekniska förvaltningen. Föreningarna FC Hessleholm, Hässleholms IF och IFK Hässleholm har deltagit i arbetet. Den gemensamma uppfattningen är att det inte finns förutsättningar för ett föreningsstyrt driftbolag för skötsel av Österås IP. Hässleholms Fritid och tekniska förvaltningen ser inga samordningsvinster eller ekonomiska vinster för kommunen med föreningsskötsel.

KSAU anser mot denna bakgrund att det inte finns
förutsättningar att arbeta vidare med frågan om föreningsdrift av Österås IP. Utredningen ska godkännas och läggas till handlingarna. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Översyn av måltidsorganisation

Sedan 2009 är all tillagning av mat till förskola, skola och äldreomsorg för Bjärnumsområdet samordnat på Lyckåsa, efter ett beslut i kommunfullmäktige. Det har sedan dess förts diskussioner och gjorts flera utredningar om förändringar av samtliga kök inom Hässleholms kommun.

KSAU föreslår att kommunchefen får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp med tjänstemän från kommunledningskontoret, barn- och utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och tekniska förvaltningen för att se över de måltidsutredningar som är genomförda och utifrån dem ge förslag på ny måltidsorganisation. En politisk beredningsgrupp bestående av KSAU utses. Förslaget ska presenteras för kommunfullmäktige senast i december 2017, och en delredovisning ska göras till kommunstyrelsen i augusti 2017.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.