Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-03-15 av Emma Ragnarsson

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-03-15:

Trafikstrategi 2030

Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till Trafikstrategi 2030 för Hässleholms kommun. Målet med strategin är att skapa ett långsiktigt, robust och hållbart trafiksystem och en attraktiv och säker miljö för kommunens invånare och besökare. Barn, ungdomar och äldre ska särskilt prioriteras. Merparten av kommunens resor ska enligt visionen ske till fots, på cykel eller med kollektivtrafik. Detta genererar förbättrad folkhälsa och livsmiljö samt bättre luftkvalitet, minskat buller och minskad klimatpåverkan. När personbilens dominans i stadsrummet minskar frigörs utrymme för folkliv, bostäder, handel och grönytor.

KSAU föreslår att ”Trafikstrategi 2030 för Hässleholms kommun” antas. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Svar på motion angående återköp av Ekegården

Åsa Erlandsson (SD) har i en motion föreslagit att tekniska förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att köpa tillbaka Ekegården. Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som konstaterar att eget ägande generellt sett är mer kostnadseffektivt på sikt, och att det bör vara Hässlehem AB som förbereder och genomför ett eventuellt köp. Men mot bakgrund av att ägaren till Ekegården låtit meddela att fastigheten inte är till salu framstår det inte som meningsfullt att utreda möjligheterna att köpa tillbaka den. KSAU föreslår därför att motionen avslås. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Byggnaderna i Hembygdsparken i Hässleholm

Västra Göinges Hembygdsförening vill att Hässleholms kommun tar över äganderätten till alla byggnader i Hembygdsparken. Skälet är att föreningen har som egentligt syfte att syssla med kulturell verksamhet och har dålig sakkunskap om hur gamla byggnader ska skötas. I samband med en överlåtelse vill föreningen ingå ett nyttjanderättsavtal med kommunen för museibyggnaden och en del andra byggnader. Stugvandringar och visningar kommer att fortgå, liksom de evenemang i parken som föreningen ordnar. KSAU föreslår att kommunchefen och berörda förvaltningar utreder om kommunen bör förvärva byggnaderna i Hembygdsparken i Hässleholm och i så fall på vilka villkor. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Fortsatt utredning av mötesplats för unga

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder fortsätta utreda en mötesplats för unga. Det finns idag ett tydligt behov av en central mötesplats för unga i Hässleholms centrum. Förutsättningarna för att inrätta ett ungdomens hus i Hässleholm med utgångspunkt i de kommunala verksamheterna bedöms som goda. Det behövs dock en dialog mellan politik, profession och målgrupp kring verksamhetens syfte.

 

KSAU föreslår att det tillsätts en politisk styrgrupp med representanter från de tre politiska blocken och en arbetsgrupp med deltagare från kommunledningskontoret, fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Uppdraget blir att ta fram förslag på syfte, placering och utformning av ett ungdomens hus inför budgetarbetet 2018. Förslaget redovisas senast augusti 2017. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.