Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-03-01 av Hanna Gardell

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-03-01:


Posthantering genom PostNord

Ansvaret för transporten av kommunens internpost ligger idag på respektive förvaltning. Ett flertal bilar och vaktmästare kör runt med posten till olika enheter i både Hässleholm och övriga tätorter. Det är orationellt, sårbart och inte heller miljövänligt. Det finns dessutom kvalitetsbrister som föranlett barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen att efterlysa ett samlat grepp om denna verksamhet. Kommunen har, efter gemensam upphandling med övriga kommuner i Skåne, ett avtal om rikspost med PostNord. Där finns en option på postsortering och distribution, som nyttjas i ett flertal kommuner. Signalerna från dessa kommuner är mycket positiva, både vad gäller miljö, ekonomi och kvaliteten i verksamheten.


KSAU föreslår mot denna bakgrund att kommunens interna posthantering ska ersättas av en samordnad posthantering för kommunkoncernen genom PostNord från och med 1 maj 2017. Koncernen föreslås samtidigt få en enda postadress: 281 80 HÄSSLEHOLM. Det möjliggör en effektivare posthantering och en större tydlighet för leverantörer och medborgare. Kostnaden till PostNord finansieras genom omdisponering på 800 tkr för 2017 från förvaltningarna och debitering av bolagen på marknadsmässiga grunder. Nämndernas budgetramar justeras från 2018 med 1 200 tkr. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
 

Ställföreträdande kommunchef

Det saknas för närvarande en ställföreträdande kommunchef som kan träda i tjänst när kommunchefen under kortare tid inte är i tjänst. KSAU föreslår att Karina Hansson förordnas som ställföreträdande kommunchef från och med den 1 mars 2017 och längst till och med den 31 december 2017. Denna tid kan komma att bli kortare till följd av eventuell ny organisation av kommunledningskontoret. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Bidrag till Vittsjö GIK

Svenska Fotbollförbundets Tävlingskommitté beslöt 2017-02-13 att inte ge Vittsjö GIK dispens för spel på Vittsjö IP den kommande säsongen. Anledningen är att det saknas 160 sittplatser under tak för att kunna erbjuda de 800 sittplatser som krävs.

Vittsjö GIK har informerat kommunen om vilka åtgärder man redan vidtagit för att kunna spela sina hemmamatcher i Vittsjö. Föreningen har tagit fram ritning på ny läktare samt lämnat in ansökan om bygglov. Läktaren beräknas kosta ca 600 000 kr. Vittsjö GIK räknar med att via privat- och företagssponsring självfinansiera ca 450 000 kr. Föreningen har ansökt om bidrag från Hässleholms kommun med resterande 150 000 kr. Med hänvisning till förda samtal och inkommen skrivelse beviljar KSAU Vittsjö GIK 150 000 kr i bidrag för byggande av en fast läktare med 160 sittplatser på Vittsjö IP.