Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2017-02-22 av Hanna Gardell

Bokslut för Hässleholms kommun 2016: Positiva trendbrott och stort överskott

Hässleholms kommun gör ett starkt resultat för 2016. Bokslutet visar ett överskott på 90 mnkr, vilket är 30 mnkr mer än budget.

– Ett positivt trendbrott som skedde under 2016 var att för första gången sedan 2010 ökade skatteintäkterna mer än verksamhetens nettokostnader. Ett annat positivt trendbrott är att samtliga finansiella mål uppnåddes för första gången sedan 2011, säger kommunalråd Lena Wallentheim (S).

– Det är en mycket positiv utveckling att nämndernas budgetföljsamhet har förbättrats. Det är också en styrka att vi behåller en hög soliditet även med den stora investeringsvolym som vi har haft, säger kommunalråd Mats Sturesson (C).

Årets resultat för 2016 uppgick till 90 mnkr. De större posterna som bidragit till resultatet kan kort förklaras enligt nedan:

Årets budgeterade resultat   +60 mnkr
Avkastning på medel avsatta för pensioner (utöver budgeterat)   +29 mnkr
Tillfälligt flyktingstatsbidrag   +21 mnkr

Nämndernas budgetunderskott   -14 mnkr

 

Årets resultat exklusive den avkastning på pensionsmedel som återinvesterats uppgick till 2,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet var 1 procent. Nämndernas budgetavvikelse uppgick till -14 mnkr. För de största avvikelserna står omsorgsnämnden -33 mnkr, socialnämnden +7 och kommunledningskontoret +5 mnkr. En positiv utveckling är att endast två av nio nämnder gick med underskott, varav tekniska nämnden med endast -0,4 mnkr.

Investeringar
Årets nettoinvesteringar uppgick till 312 mnkr, vilket är 68 mnkr mindre än budgeterat. Avvikelsen beror bland annat på förseningar i projekten exploateringsprogrammet (31 mnkr) och stadsutveckling (24 mnkr).
Bland större investeringsprojekt under året kan nämnas följande:

Stadsnätet (fiberutbyggnad)   55 mnkr
Garnisonsmatsalen   26 mnkr
Ombyggnad Linnéskolan   23 mnkr
Om- och tillbyggnad HTS   21 mnkr

Upplåning
Under 2016 har låneskulden ökat med 208 mnkr och är nu 704 mnkr.


I april tar kommunfullmäktige beslut om Hässleholms kommuns årsredovisning. Den ger en djupare analys och beskrivning av 2016 års ekonomi och verksamhet.