Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2017-01-30 av Annika Birgersson

Skogvårdsarbete Tyringe 2017

På uppdrag av Tekniska Förvaltningen kommer Skånetimmer AB att utföra naturvårdande gallring-röjning och slutavverkning-föryngring av vissa av kommunens natur/skogsområde i Tyringe under 2017 enligt bifogade kartor och åtgärdsförslag, baserade på aktuell skogsbruksplan. Åtgärder och omfattning kan dock komma att justeras och ändras under arbetets gång.

Utöver planerade åtgärder enligt skogsbruksplanen kommer även en del åtgärder på naturmark inom park- och kvartersmark att utföras av egen personal.

Åtgärderna påbörjas under februari och kan komma att pågå i varierande omfattning under året.

Alla åtgärder är planerade för att på kort och lång sikt bevara och öka natur- och rekreations-värdena inom kvarters- och tätorts-nära natur.

Arbetena kommer att utföras både maskinellt och manuellt under dagtid. Kommunens skogsinnehav är certifierat enligt FSC/PEFC och allt arbete som görs är i enlighet med dessa regelverk.

Största möjliga hänsyn till naturvård, friluftsliv och närboende kommer att iakttas. Avverkningsrester kommer att tas bort där det är praktiskt möjligt inom kvartersnära områden och där det behövs för det rörliga friluftslivet.

I samband med arbetena kan olägenheter för allmänheten uppstå som vi ber om överseende med.

 

För mer information och se kartan för aktuella åtgärder.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube