Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-12-07 av Emma Ragnarsson

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-12-07:

Hässleholm och Kristianstad ska bli en tillväxtmotor för Skåne

Hässleholms kommun och Kristianstads kommun har tillsammans med Region Skåne och Trafikverket genomfört projektet ”Kristianstad och Hässleholm som tillväxtmotor”. Syftet var att skapa en mötesplats för samverkan och stärka samarbetet i frågor som är kopplade till de båda städernas betydelse för utveckling och tillväxt i en flerkärnig skånsk ortsstruktur. Projektet avslutades i oktober 2015, och i samband med det beslutade styrelsen för Skåne Nordost att "Kristianstad och Hässleholm som tillväxtmotor" ska vara ett av fyra strategiska områden inom Skåne Nordost. KSAU föreslår att Hässleholms kommun ska verka för att Hässleholm och Kristianstad ska bli en tillväxtmotor i Skåne. Kommunchefen får i uppdrag att säkerställa att detta sker inom ramen för samarbetet inom Skåne Nordost. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Bidrag till Ignaberga Medborgarhusförening

Kommunstyrelsen har tidigare beviljat Ignaberga Medborgarhusförening bidrag på 160 500 kr för omläggning av tak och ombyggnad av kök, vilket motsvarade 30 procent av godkänt bidragsunderlag från Boverket. Föreningen ansöker nu om ytterligare bidrag, då det under byggtiden uppstått problem med konstruktionen. KSAU beviljar Ignaberga Medborgarhusförening ett bidrag för utökade kostnader med 57 000 kr.

 

Bidrag till Lokalhistoriska arkivet

Lokalhistoriska Arkivet i Hässleholm är ett kombinerat arkiv och museum som tar hand om protokoll, räkenskapshandlingar, fanor, foton, tavlor, publikationer mm. Sedan 2002 finns föreningen i Postterminalens lokaler på Drottninggatan 2 i Hässleholm. Lokalhistoriska Arkivet är nu i ett läge där de måste få hyrestäckning, annars kan inte verksamheten fortsätta. Därför ansöker föreningen om ett hyresbidrag. Årshyran uppgår till 145 000 kr. KSAU beslutar att bevilja Lokalhistoriska Arkivet i Hässleholm ett hyresbidrag på 50 procent, det vill säga 72 500 kr per år.

 

Fortsatt process efter genomlysning av barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 att genomföra en genomlysning av barn- och utbildningsnämndens verksamhet för att långsiktigt hålla den av kommunfullmäktige beslutade budget. Genomlysningen redovisades till kommunstyrelsen i oktober. KSAU vill i en fortsatt process tillsätta en politisk styrgrupp och en arbetsgrupp inom professionen för att arbeta med tre uppdrag:


1. Utarbeta ett underlag för kommunens målbild om ”Ett lärande Hässleholm”: Vilken är målbilden på 5-10 års sikt med särskilt fokus på lärande och skolresultat?


2. Ta fram underlag för en långsiktigt hållbar struktur för områdena för- och grundskola. Särskilt fokus för arbetet bör vara att möjliggöra rektorernas ledning av den pedagogiska utvecklingen, möjliggöra förvaltningsledningens styrning och ledning för helhet, likvärdighet och effektivitet, samt en ekonomi i balans.


3. Utarbeta underlag för en ny resursfördelningsmodell.
Gruppernas uppdrag föreslås gälla under perioden 2017-01-01 – 2019-12-31.


Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.