Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-12-01 av Gunvor Borre

Skolinspektionens beslut efter tillsyn av Ungdomscentrum

Skolinspektionens beslut efter genomförd tillsyn av Ungdomscentrum visar på flera allvarliga brister i verksamheten. Barn- och utbildningsförvaltningen konstaterar att redan påbörjade insatser för att åtgärda bristerna måste ges högsta prioritet. Bland annat gäller detta att tillförsäkra alla elever en studiemiljö som präglas av trygghet och att tillse att utbildningen utgår från elevernas behov och förutsättningar.

Ungdomscentrum har under de senaste två åren haft ett mycket högt inflöde av nyanlända elever. Antalet elever har under denna tid tredubblats, och elevernas utbildningsbakgrund är mycket varierande. Det uppdrag som personalen vid Ungdomscentrum har är utomordentligt krävande och komplext.

 

Stora ansträngningar har gjorts för att bereda samtliga elever undervisningsplats genom anpassningar av lokaler och rekrytering av personal. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete avseende organisation och pedagogik har bedrivits, men Skolinspektionens beslut visar att det finns stora brister som måste åtgärdas snarast.

 

Insatser är påbörjade och bl a pågår en särskild insats kring trygghet och studiero. Skolinspektions beslut kommer att analyseras vidare i samråd med berörd personal och en handlingsplan för det fortsatta arbetet kommer att utarbetas snarast.

 

- Att komma till rätta med de brister som konstaterats har högsta prioritet, konstaterar förvaltningschef Eva Andersson.