Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-11-30 av Emma Ragnarsson

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-11-30:

Hibab vill köpa Byggaren 3

Hässleholms Industribyggnads AB (Hibab) vill ha fullmäktiges godkännande att investera maximalt 25 mnkr för att köpa fastigheten Byggaren 3 på Tredje Avenyn i Hässleholm. Affären är en del av Hibabs strategi att stärka fastighetsbeståndet med en kontorsbyggnad som kompletterar Norra station och Garnisonen. Byggaren 3 har en areal om 1 756 kvm och är idag uthyrd till tre hyresgäster: Eolus Vind AB, Hässleholms kommun och Sweco. Fastigheten har ett strategiskt intressant läge, vilket gör det möjligt att attrahera hyresgäster med pendlande personal. KSAU föreslår att Hibabs investering godkänns. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Investering av ny teknik i Hässleholm Kulturhus

Allt fler vill använda Hässleholm Kulturhus till möten, konferenser och kulturevenemang. Tekniken i kulturhuset är dock 8-16 år gammal och börjar bli sliten. För att få till en kvalitetshöjning och förbättra arbetsmiljön finns ett investeringsbehov om ca 1 680 000 kr för att lösa problemen med ljus, ljud och scenintäckning. Ljuset i Röda salongen är det mest brådskande, medan övriga delar kan vänta några månader. KSAU beslutar att tillföra kulturnämnden 480 000 kr avseende ljus i Röda salongen. Övriga åtgärder finansieras ur kulturnämndens investeringsbudget 2016 och 2017.

 

Ansökan om medel för uppdatering av naturvårdsprogram

En uppdatering av naturvårdsprogram och framtagande av ny naturvårdsstrategi för Hässleholms kommun planeras för 2017-2018. Ca 700 områden med dokumenterade naturvärden ska återbesökas och medborgardialoger ska ske i form av byamöten. Kostnaden beräknas till sammanlagt 800 000 kr. Halva finansieringen (400 tkr) söks via statliga LONA-bidrag. Hälften av kommunens egenfinansiering (200 tkr) begärs av kommunstyrelsen, medan resterande (200 tkr) utgörs av eget arbete inom stadsbyggnadsförvaltningen.
KSAU beslutar att anslå 200 000 kr till byggnadsnämnden för att genomföra projektet, under förutsättning att statligt LONA-bidrag beviljas.

 

Initiativärende

Björn Widmark (FV) har väckt ett initiativärende i kommunstyrelsen som har att göra med de krav miljönämnden riktat mot Hässleholmsortens Jaktskytteklubb avseende bullerproblem. Widmark yrkar bland annat att miljöchefen inte per delegation ska handlägga detta ärende som sammantaget rör kommunala investeringar i storleksordningen 100 mnkr i dagens penningvärde. Ärendet bör istället handläggas av nämndens politiker. Han yrkar också att Hässleholms kommun snarast vidtar åtgärder enligt detaljplanen från 1997, vilket innebär att vallens höjd och placering ska anpassas till den nivå som krävs för att inga bostäder ska utsättas för högre bullernivåer än 65 dBA.

 

Kommunledningskontoret gör följande bedömning: Det är miljönämnden, och inte kommunstyrelsen, som har att ta ställning till om en delegering som nämnden har gett ska återkallas. Och det är verksamhetsutövarna som använder skjutbanorna, och inte kommunen, som ansvarar för att man följer regelverk vad avser till exempel buller.
KSAU föreslår att initiativärendet avslås. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.