Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-11-02 av Emma Ragnarsson

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-11-02:

Handlingsplan för socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare

Enheten Strategisk integration har tagit fram ett förslag till handlingsplan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer och utlänningar som vistas i Sverige utan tillstånd. Det är en komplex situation för kommunerna, och lagstiftningen ger inte alltid tillräcklig vägledning. Handlingsplanens syfte är att vägleda och identifiera förhållningssätt och handlingsvägar kring vad kommunen kan och bör göra. Frågorna rör regelverk som Sverige tillämpar, men det finns vissa gråzoner. Situationen förändras också kontinuerligt, till exempel genom politiska beslut eller nya domar på området.

KSAU föreslår att handlingsplanen antas. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Samråd – detaljplan för Bokeberg

Ett förslag till detaljplan för Lille Mats 2 med flera (Bokeberg) är ute på samråd. Detaljplanen prövar möjligheten att uppföra ett flerbostadshus i 10 våningar öster om stjärnhuset, samt en påbyggnad av befintlig servicebyggnad till totalt 6 våningar på Bokebergsgården. Dessutom föreslås att befintlig parkmark inom området omgestaltas.
KSAU beslutar att inte erinra mot detaljplanen i samrådsskedet.

 

Ny belysning i utställningshallen

Strålkastarna i utställningshallen i Hässleholm Kulturhus är gamla och i mycket dåligt skick. De är av gammal teknik som förbrukar onödigt mycket energi och alstrar mycket värme, vilket försvårar hanteringen. Behovet av nya strålkastare börjar bli akut. Utställningen Tocken Carl Larsson kommer att hållas under våren 2017. Den invigs den 18 februari, och kulturnämnden räknar med att den kommer att attrahera många besökare. Arbetet med att bygga utställning och ljussätta denna påbörjas i mitten av januari. Investeringen av nya ljusarmaturer bör därför ske under 2016 så att de är på plats i tid.

KSAU beslutar att tillföra kulturnämndens investeringsbudget 134 000 kr till ljus i utställningshallen.

 

Svar på motion om ställplats för husbilar i Hässleholm

Margreth Segerstein (M) har i en motion föreslagit att Hässleholms kommun iordningställer en ställplats för husbilar i anslutning till Hässleholmsgården. Både fritidsnämnden och tekniska nämnden är positiva till detta.

KSAU föreslår att motionen ska bifallas. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Svar på motion om ungdomsråd

Kenny Hansson (M) har väckt en motion om att barn- och utbildningsnämnden ska ges i uppdrag att ta fram ett förslag till ungdomsråd i Hässleholms kommun.
KSAU föreslår att motionen ska bifallas, men att istället kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett forum för barns och ungdomars delaktighet och inflytande i Hässleholms kommun kan fungera. KSAU anser inte att detta är en fråga enbart för skolvärlden. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.