Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-10-12 av Hanna Gardell

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som togs upp i kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-12:

 

Lokal handlingsplan för att förebygga våldsbejakande extremism

Under 2014 tillsattes en nationell samordnare för att förebygga våldsbejakande extremism i Sverige. Utifrån den nationella samordnarens uppdrag uppmanandes kommuner under 2015 att upprätta lokala former för arbetet. Brottsförebyggande rådet (Brå) och socialnämnden i Hässleholms kommun har nu tagit fram ett förslag till handlingsplan för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

KSAU föreslår att förslaget till lokal handlingsplan antas. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Nya hyresavtal för AK-förvaltningen på Norra station

På Norra stationsområdet bedriver förvaltningen för Arbetsmarknad och Kompetens (AK) verksamhet för Flexvux (gymnasial vuxenutbildning), Yrkeshögskolan Syd (eftergymnasial yrkeshögskoleutbildning) samt Norra station (mötesplats för företagande, lärande och entreprenörskap). Verksamheten bedrivs i lokaler som till övervägande del ägs av Kunskapsporten i Hässleholm AB. I samband med att två gällande hyresavtal löper ut per 2016-12-31, har en översyn gjorts efter aktuellt lokalbehov. I dialog mellan AK-förvaltningen, tekniska förvaltningen och fastighetsägaren har förslag om nya hyresavtal tagits fram.

För kommunen och dess verksamheter innebär förändringarna ett effektivare lokalutnyttjande:
- Fler kontorsarbetsplatser skapas, vilket det finns stort behov av.
- Verksamhetslokalerna koncentreras och blir mer sammanhållna.
- Lokaler som inte nyttjas fullt ut lämnas, och nya lokaler förhyrs som bättre svarar mot aktuellt lokalbehov.
- Lokalhyror minskar med cirka 1 500 kvadratmeter.
- Lokalhyreskostnaden minskar med nästan 2,5 mnkr per år. Från att tidigare betalat cirka 8 850 000 kr per år blir den nya hyran cirka 6 375 000 kr.

KSAU föreslår mot den bakgrunden att tekniska nämnden tecknar ett nytt femårigt hyreskontrakt för byggnad M8 och M10 på Norra station. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Revidering strategisk näringslivsplan 2012-2020

Hässleholms kommuns strategiska näringslivsprogram sträcker sig över tiden 2012 till 2020 och är fastställt i fullmäktige. Revidering ska göras efter halva tiden, det vill säga 2016. I revideringen föreslås att de sex fokusområdena ska kvarstå. Nya genomförandemål föreslås som grundar sig på tre slutsatser i tillväxtanalysen: Hässleholms kommun behöver förbättra sina grundförutsättningar, få fler företag i fler branscher och komma in i en positiv spiral.


KSAU föreslår att Hässleholms kommuns strategiska näringslivsprogram revideras enligt förslaget och att nya genomförandemål fastställs för delperioden 2017-2020. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.