Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2016-09-21 av Hanna Gardell

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som togs upp i kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21:

Godkännande av utökad investering till nybyggnad på Norra station

Hibab (Hässleholms Industribyggnads AB) planerar för en utbyggnad av Norra station med hus M6 för att möta lokalbehoven hos hyresgästen P&L Nordic AB. Ärendet har varit uppe tidigare, men investeringen behöver öka från 40 till 50 mnkr på grund av utökad hyresgästanpassning, förbättrat material, certifieringskostnader och en allmänt högre kostnadsnivå.

KSAU föreslår att Hibab ges godkänt att investera maximalt 50 mnkr i nybyggnaden M6. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Centralisering av kommunens löneadministration

En översyn av kommunens löneadministration har visat att en centralisering av löneadministrationen skulle leda till stora förbättringar i kvalitet och produktivitet. I en konsultrapport framgår att det finns en stor effektiviseringspotential. För att uppnå detta föreslås en förändrad organisation med planerad start den 1 mars 2017. Förslaget innebär att den största delen av löneadministrationen centraliseras och att personalredogörarrollen tas bort. En förutsättning för detta är viss omdisponering av budgetmedel. Personalavdelningen behöver bemannas med ytterligare motsvarande 3,8 årsarbetare. Kostnaden för detta beräknas till 1,9 mnkr per år plus 200 tkr i ökade IT-kostnader.
KSAU föreslår att organisationen för löneadministration centraliseras enligt konsultrapportens förslag. Nämndernas budgetramar minskas samtidigt med 7,3 mnkr. Justeringen ska ske från och med 2018. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Svar på motion om tillgänglighetsrådgivare

Peter Groth (MP) har lämnat in en motion där han yrkar att tjänsten som tillgänglighetsrådgivare ska återbesättas. Tjänsten som tillgänglighetsrådgivare fanns i Hässleholms kommun före år 2010 men har sedan dess varit vakant.
I den nya strategin ”Tillgänglighet och delaktighet för alla”, som antogs av kommunfullmäktige i augusti 2016, fastslås att en tillgänglighetssamordnare ska finnas på kommunledningskontoret. Tillgänglighetssamordnaren ska ansvara för att driva och samordna tillgänglighetsfrågor i kommunen. Den tillgänglighetssamordnare och det nätverk för tillgänglighet och delaktighet som ska inrättas uppfyller åtminstone till viss del de funktioner som en tillgänglighetsrådgivare kan ha.
KSAU föreslår att detta ska vara svar på motionen. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube