Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-06-01 av Hanna Gardell

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som togs upp i kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01: 

Nya gruppbostäder vid Artilleriparken och Finjasjöstrand

Hässlehem AB, omsorgsförvaltningen och tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag om nybyggnation av tre gruppbostäder om totalt 18 lägenheter. Syftet är att tillgodose det akuta behovet av gruppbostäder enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och att kunna ta del av årligt statligt utjämningsbidrag motsvarande drygt 13 mnkr. Två gruppbostäder om vardera sex lägenheter ska byggas i Artilleriparken och en gruppbostad om sex lägenheter vid Finjasjöstrand. Byggprojektet innebär en investering på maximalt 65 mnkr för Hässlehem AB.
KSAU föreslår att Hässlehems investering godkänns och att tekniska nämnden ges i uppdrag att teckna hyreskontrakt med Hässlehem AB avseende gruppbostäderna. Ärendena går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Ärende om folkomröstning till följd av folkinitiativ

Den 25 april 2016 överlämnades en namninsamling till Hässleholms kommun med krav på folkomröstning om musikpaviljongen på T4. När valnämnden granskade samtliga namn på namnlistorna den 20 maj konstaterades att antalet ditskrivna namn är totalt 4 266. Av dessa uppfyller 354 namn kraven enligt lagen om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). Den vanligaste bristen är att kravet på både egenhändig namnteckning och namnförtydligande inte är uppfyllt. Vidare saknas i många fall uppgift om personnummer. Vid senaste årsskiftet fanns 51 048 personer folkbokförda i kommunen. Av dessa var 80,3 procent 18 år eller äldre. Tio procent av dessa blir avrundat 4 100 personer. Det kan därmed konstateras att lagens krav om att folkinitiativet ska väckas av minst tio procent av de röstberättigade inte är uppfyllt.
KSAU föreslår att valnämndens genomgång av inlämnat folkinitiativ godkänns och att den begärda folkomröstningen mot den bakgrunden inte ska genomföras. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Genomlysning av barn- och utbildningsnämnden

KSAU föreslår att kommunchefen får i uppdrag att via en extern part göra en genomlysning av barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Genomlysningen ska vara klar den 5 oktober 2016 och innehålla ett handlingsprogram för att nämnden långsiktigt ska kunna hålla sin budget. Uppdraget ges eftersom barn- och utbildningsnämnden har en prognos på 15 mnkr i underskott 2016 och även har redovisat förväntade kostnadsökningar. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.