Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-05-25 av Hanna Gardell

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-05-25:

Ansökan om bidrag från Hässleholms Tennisklubb, Gymnastikföreningen Örnen och Hässleholm AIS

Hässleholms Tennisklubb (Hässleholms TK) har ansökt om 8 mnkr i bidrag för en ny idrottsanläggning i anslutning till tennishallen. Ansökan har skett i samverkan med Gymnastikföreningen Örnen (GF Örnen) och Hässleholm AIS (HAIS). Föreningarna har under snart ett års tid fört dialog med Hässleholms Fritid om projektet. De verksamheter som kommer att beredas plats, förutom racketsport, är gymnastik och friidrott. GF Örnen, har i nuläget mycket svårt att utveckla sin verksamhet. Till mycket stor andel är GF Örnens utövare flickor i de yngre åldrarna. Med en egen hall ges förutsättningar att ta emot fler till verksamheten men även behålla barnen längre upp i åldrarna. Friidrottsklubben HAIS hyr i dagsläget en lokal som inte är anpassad för friidrott. Den nya anläggningen beräknas vara klar september 2017.

KSAU ser positivt på projektet och föreslår att ett driftbidrag på totalt 8 mnkr utbetalas till GF Örnen och Hässleholm AIS genom att klubbarna får 500 000 kr vardera under åtta år. Första utbetalningen ska ske år 2017. Lars Johnsson (M) reserverade sig mot beslutet och yrkade istället på att ärendet skulle hänskjutas till budgetberedningen för 2017. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Investeringsmedel för Linnéskolan, Furutorpskolan och Söderparkskolan

De ombyggda och renoverade lokalerna på Linnéskolan, Furutorpskolan och Söderparkskolan behöver utrustas med tidsenliga inventarier inför höstterminen 2016. KSAU föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden tillförs 3 976 000 kr för att kunna finansiera köp av nya möbler och annan utrustning. Ulf Erlandsson (SD) deltog inte i beslutet. Lars Johnsson (M) reserverade sig mot beslutet och yrkade istället på att ärendet skulle hänskjutas till budgetberedningen för 2017. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Förlusttäckning för Hässleholmsdagen

Efter samråd med kommunledningen har kulturförvaltningen beslutat att anordna en Hässleholmsdag i augusti 2016. Tanken är att från flera scener leverera musikupplevelser av hög kvalitet på en centralt belägen plats. Kulturförvaltningen räknar med att evenemanget ska gå runt på intäkter, men eftersom det alltid är en risk att arrangera större evenemang har kulturnämnden anhållit om en förlusttäckningsgaranti upp till 400 000 kr. KSAU beviljar detta. Lars Johnsson (M) och Ulf Erlandsson (SD) yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet.

 

Tätortsbidrag 2015 och 2016

KSAU föreslår att redovisningarna för 2015 års tätortsbidrag godkänns och att nya bidrag för verksamhetsåret 2016 kan betalas ut till de administrerande organisationerna i Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Vinslöv, Tyringe och Vittsjö. I merparten av redovisningarna framgår att de aktiviteter som har genomförts med stöd av bidraget har involverat flera föreningar och organisationer på tätorten. Bidragen har använts till arrangemang eller inköp som har till syfte att stärka orten som mötesplats. Totalt delas cirka 300 000 kr ut i tätortsbidrag varje år. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.