Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-04-27 av Hanna Gardell

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-04-27:

Efteranslutningsavgift för fiber

I juni 2015 beslutade kommunfullmäktige att anslutningsavgiften vid fiberinstallation för en- och tvåbostadshushåll ska vara 19 000 kr. Den avgiften gäller då fibernätet i Hässleholm har tagit ett byggbeslut och etableringen sker i ett område. Väljer fastighetsägaren att ansluta vid ett senare tillfälle räknas det som en efteranslutning. KSAU föreslår att efteranslutningsavgiften ska vara 24 000 kr, vilket bedöms vara en skälig kostnad för hushållen och ge tillräcklig kostnadstäckning. Om det inkommer flera efteranslutningar i ett område kan ett nytt byggbeslut tas, och då är det den ordinarie anslutningsavgiften på 19 000 kr som gäller. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal från 1 september 2016

Arbetet med ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal för Skåne påbörjades våren 2013. Ett första avtalsförslag presenterades för kommunerna i maj 2015. Efter en remissrunda har förslaget omarbetats. Några områden som särskilt lyfts fram är uppföljning, utvärdering och tvister, möjligheten till uppsägning, juridiska aspekter samt ekonomi. Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade enhälligt 2016-02-26 att ställa sig bakom förslaget till nytt hälso- och sjukvårdsavtal och rekommenderar kommunerna att politiskt anta avtalet, under förutsättning att regionfullmäktige gör det samma. Avtalet gäller från och med den 1 september 2016, och fördelar ansvaret inom de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar. Avtalet omfattar dessutom ett gemensamt utvecklingsåtagande inom fyra särskilt prioriterade områden: samverkan, e-hälsa och IT-stöd, kompetensutveckling och ekonomi.
KSAU föreslår att Hässleholms kommun ingår nytt hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Ändrade regler för kulturpris

Kulturnämnden vill ändra reglerna för kulturpriset för att säkerställa att det finns ett brett underlag med förslag på kandidater som uppfyller kriterierna för priset. Förslaget är att ändra formuleringarna i punkterna 1 och 4 till följande:
”1. Kulturpris utdelas till person eller grupp av personer för värdefulla insatser inom kulturella områden såsom litteratur, musik, bildkonst, konsthantverk, teater, dans, textilkonst, musei- och utställningsverksamhet, film, lokalhistorisk forskning, kulturminnesvård eller andra järnförbara områden. Priset kan också betraktas som belöning för en längre tids ideell kulturell välgärning.”
”4. Kulturpris kan ej sökas. Förslag från allmänhet skall lämnas till kulturförvaltning. Priset kan ej delas ut till person aktiv i kulturnämnd eller -förvaltning.”
KSAU föreslår att reglerna ändras enligt kulturnämndens förslag. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.