Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-04-20 av Hanna Gardell

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-04-20:

Godkännande av investering till hus M6, Norra station

Hässleholms Industribyggnads AB (HIBAB) planerar för ytterligare utbyggnad av området Norra station med hus M6. Syftet är att möta lokalbehoven hos en hyresgäst, P&L Nordic AB. Hus M6 omfattar en yta på 1800 kvm för kommersiella lokaler och lokaler för utbildning. KSAU föreslår att godkänna att HIBAB investerar 40 mnkr i nybyggnad av hus M6 på Norra station. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Nybyggnation av boende för ensamkommande barn

Enligt socialförvaltningen är behovet av boendeplatser för ensamkommande barn alltjämt högt och prognosen över mottagandet de närmast kommande åren visar ett fortsatt stort behov. Genom att bygga fyra småhus, som anpassas efter verksamhetens önskemål, ges en kostnadseffektiv och flexibel boendelösning.
KSAU föreslår att dessa fyra småhus byggs, förutsatt att projektet kan avbrytas om lokalbehovet förändras. Finansieringen för 2016 på totalt 600 000 kr sker genom användning av det tillfälliga stödet för att hantera den rådande flyktingsituationen. Resterande finansiering på totalt 19,2 mnkr hänskjuts till budgetberedningen 2017. Ulf Erlandsson (SD) yrkade på avslag. Antalet hus ändrades från sex stycken i tjänstemannaförslaget till fyra efter yrkande från Pär Palmgren (M). Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Värdeöverföring från Hässlehem AB

Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ger möjlighet till värdeöverföring från Hässlehem AB om överskottet används för åtgärder som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för. KSAU föreslår att värdeöverföring från Hässlehem AB på 3 mnkr för år 2016 och 2 mnkr för åren 2017-2019 används till bostadsanpassningsbidrag för personer med funktionsnedsättning och till Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus för att främja integration. Ulf Erlandsson (SD) deltog inte i beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Fördelning av det statliga stödet med anledning av flyktingsituationen

Staten har uppmärksammat den ökade belastning på kommunerna som uppstått till följd av det stora flyktingmottagandet och tilldelat kommunsektorn 9,8 miljarder kr i ett tillfälligt extra stöd. Hässleholms kommun fick 69,7 mnkr. Kommunstyrelsen har redan beslutat att finansiera ombyggnad av Tärnan 8 till HVB-boende för 3,3 mnkr samt en integrationsorganisation för cirka 1,5 mnkr ur detta statsbidrag. Utifrån behoven i kommunens olika verksamheter har kommunledningskontoret tagit fram ett fördelningsförslag, där medel främst riktas till boende, utbildning och arbete: Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 15 mnkr, socialnämnden 3 mnkr och förvaltningen arbetsmarknad och kompetensutveckling 800 tkr. Överförmyndarverksamheten förstärks med 1,2 mnkr för två handläggare. Övriga anslag: bevakningsskydd 600 000 kr, utökning Vittsjö servicekontor 100 000 kr, integration föreningsliv (fritidsnämnden) 200 000 kr, förstärkning simhall 200 000 kr, kultur- och biblioteksverksamhet 500 000 kr, lokalförsörjare 600 000 kr. Förslaget innebär att knappt hälften av bidraget fördelas under första halvåret.

KSAU föreslår att fördelningen godkänns. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.