Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2016-03-30 av Hanna Gardell

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-03-30:

Räddningstjänstavtal mellan Hässleholm och Perstorp förlängs

Hässleholms kommun och Perstorps kommun har samverkat inom räddningstjänstområdet i snart 25 år genom ett avtal som gynnat båda parter. KSAU godkänner att samverkansavtalet uppdateras och förlängs till 2016-12-31. Sedan 2013 har Perstorps kommun dock lämnat Skåne Nordost och gått in i samverkan med Skåne Nordväst. Det förlängda räddningstjänstavtalet ger Hässleholm och Perstorp tid att bestämma om man ska fortsätta sitt samarbete i nuvarande form eller inte.

 

Köp av Hessleholm Network AB

Hässleholms kommun har fått möjlighet att köpa det lokala fiberbolaget Hessleholm Network AB. Ett köp är i linje med den fiberetableringsplan som antogs av kommunfullmäktige i maj 2015. Affären innebär att kommunens marknadsposition stärks, att kommunikationskostnader av hyrda förbindelser sänks och att bolagets markavtal övergår till kommunen. Konsulten WSP Telekom har gjort en teknisk och ekonomisk analys av bolagets fibernät. Därefter har förhandlingar skett och en ekonomisk modell tagits fram som reglerar köpeskillingen. KSAU föreslår att köpet genomförs till en beräknad nettoutgift på högst 15 mnkr. Slutlig köpeskilling bestäms efter bokslut 2016-04-30. En sedvanlig företagsundersökning ska göras innan kommunfullmäktige tar beslut i ärendet.
De skattemässiga konsekvenserna av att behålla Hessleholm Network AB i bolagsform under 1-2 års tid jämfört med att överföra verksamheten omedelbart till kommunal förvaltning är likvärdiga. Eftersom de verksamhetsmässiga fördelama med förvaltningsform överväger föreslår KSAU därför att verksamheten förs över till kommunen direkt istället för att drivas i bolag.
Ulf Erlandsson (SD) och Pär Palmgren (M) yrkade avslag. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Svar på motion om arvoden till styrelsen i Hässleholm Teknik AB

Pär Palmgren (M), Robin Gustavsson (KD) och John Bruun (L) har i en motion yrkat att det fasta arvodet till styrelsen i Hässleholm Teknik AB (HTAB) inte ska kvarstå, utan att det enbart ska betalas arvode när styrelsen behöver sammanträda.
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2015 att HTAB skulle överföras till tekniska nämnden från och med 2016-01-01. I november 2015 beslutade fullmäktige att förlänga mandatperioden för styrelseledamöter och lekmannarevisorer i HTAB tills likvidationen av bolaget är genomförd, dock längst till och med 31 mars 2019. På bolagets årsstämma 17 mars i år beslutades att HTAB ska träda i frivillig likvidation omedelbart efter årsstämman, med kommunjurist Magnus Gjerstad som likvidator. Något arvode till styrelsen ska alltså inte betalas ut efter 17 mars 2016.
KSAU föreslår mot denna bakgrund att motionen ska anses besvarad. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun