Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-03-18 av Hanna Gardell

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-03-16:

Förhyrning och ombyggnad av Havremagasinet

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att tekniska nämnden tecknar hyreskontrakt med Hässleholms Industribyggnads AB (Hibab) om kontorslokaler i Havremagasinet. De kommunala verksamheter som ska flytta in i Havremagasinet är i första hand barn- och utbildningskontoret, vars nuvarande lokaler har flera brister avseende yta, säkerhet, och tillgänglighet, samt fritidsförvaltningen. En följdeffekt är att fler effektiva lokallösningar kan uppnås även för andra kommunala verksamheter. Hyrestiden ska löpa från den 1 oktober 2017 till den 30 september 2042. Det årliga hyresbeloppet är inledningsvis 5 123 000 kr.
Lars Johnsson (M) yrkade återremiss med hänvisning till att kommunen istället borde köpa fastigheten av Hibab. Ulf Erlandsson (SD) deltog inte i beslutet.
KSAU föreslår också som en följd av detta att kommunfullmäktige godkänner att Hibab lånar maximalt 50 mnkr för ombyggnad av Havremagasinet. Lars Johnsson (M) deltog inte i beslutet.
Båda ärendena går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Avveckling av valfrihetssystem inom hemtjänsten

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår på omsorgsnämndens initiativ att valfrihetssystemet avseende serviceinsatser inom hemtjänst i ordinärt boende avvecklas. Ett skäl är att möjligheten att välja ett privat alternativ inte har fått något större genomslag bland omsorgstagarna.
Lars Johnsson (M) yrkade på avslag. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 


Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att ett avtal ingås med Migrationsverket/Länsstyrelsen om anvisningar av ensamkommande barn som överensstämmer med fördelningstalet för Hässleholms kommun. Det betyder att avtal skrivs om att ta emot 183 barn. Ett avtal ger stabila ekonomiska förutsättningar och bättre möjlighet för socialförvaltningen att planera för mottagandet.
Ulf Erlandsson (SD) yrkade på ett nollavtal med berörd myndighet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Föreningsbidrag 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att bidrag beviljas till bygdegårdsföreningar enligt ekonomiavdelningens förslag på fördelning. Totalt delas 911 000 kr ut till dessa föreningar under 2016. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.