Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2016-01-20 av Marie Alverslid

KSAU: Särtaxa för anslutning till spillvattenförsörjning i Ignaberga kyrkoby

Detta är några av de ärenden som behandlades vid KSAU:s (kommunstyrelsens arbetsutskotts) sammanträde den 20 januari:

Särtaxa avseende VA-taxans anläggningsavgift för Ignaberga kyrkby

I augusti 2012 beslutade kommunfullmäktige att ge Hässleholms Vatten AB i uppdrag att ordna den allmänna dricksvatten- och spillvattenanläggningen i Ignaberga kyrkby. Efter genomförd entreprenadupphandling har Hässleholms Vatten AB nu lämnat in en begäran om fastställelse av särtaxa. KSAU föreslår att det ska utgå en extra avgift på anläggningsavgiften (så kallad särtaxa) för anslutning av fastighet inom verksamhetsområde för allmän spillvattenförsörjning i Ignaberga kyrkby. Hässleholm vatten AB föreslås också få i uppdrag att beräkna särtaxebelopp i enlighet med ett principbeslut av fullmäktige från 2015.
Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Bidragsansökan – Nyföretagarcentrum Hässleholms verksamhet

Nyföretagarcentrum ger kostnadsfri affärsrådgivning till den som ska starta företag. I Hässleholm drivs Nyföretagarcentrum som en stiftelse där finansieringen kommer från det privata näringslivet samt från Hässleholms kommun. Tillväxtavdelningen har sedan 2012 bidragit med ett verksamhetsstöd på 150 000 kr årligen till Nyföretagarcentrums lokala verksamhet i Hässleholm. Finansiering från privata företag är för närvarande 270 000 kr. KSAU beslutar efter förslag från tillväxtavdelningen att utöka det kommunala stödet till 250 000 kr årligen. Verksamheten förstärks i form av rådgivning samt information till fler nya företag.

 

Kommunchefen ska verkställa kommunfullmäktiges utredningsuppdrag

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 om tio utredningsuppdrag som ska redovisas senast i juni 2016. KSAU föreslår nu att kommunchefen får i uppdrag att verkställa beslutet. Kommunchefen ska tillsammans med berörda förvaltningschefer ta fram förslag på hur respektive uppdrag ska utredas med tidsplan. Uppdragen är:
- Ny politisk organisation - innebärande färre nämnder, färre förtroendevalda, lägre kostnader
- Österås idrottsanläggning - gemensamt driftbolag med berörda föreningar
- Badhuset - nybyggnad vid Qpoolen samt eventuellt utomhusbad
- Medborgarkontor - i stadshuset och medborgarservice i tätorternas bibliotek
- Räddningsstationen - flytt till externt läge
- Havremagasinet - utred framtiden
- Kyrkskolan - exploatering för bostäder med mera
- Markan/Ungdomens Hus - utredning av framtida verksamhet
- Trädhuset - framtida driftsform och verksamhet
- Ovårdade fastigheter - hur effektivisera hanteringen från kommunens sida?
Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun