Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2015-12-09 av Hanna Gardell

KSAU: Hässleholms kommun blir huvudsponsor för Hovdala International Horse Trials

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-12-09:

Sponsor- och marknadsföringsbidrag till Hovdala International Horse Trials

Skyrup Country Club RF har under sex år arrangerat elittävlingar i hoppning och vill nästa år utvecklas vidare mot fälttävlan med Hovdala International Horse Trials (HIHT). Genom ett unikt natur- och slottsområde på Hovdala i kombination med hoppbanan på Skyrupanläggningen kan det på sikt bli ett av norra Europas ledande hästsportevents. HIHT ska bli ett årligt återkommande evenemang, med såväl internationella toppklasser inom fälttävlan som en stor lantlivsmässa, historiska inslag på slottet och shower. Målen för 2016 är 15 000 besökare och nationell tv-sändning.
KSAU beslutar att gå in i ett sponsor- och samarbetsavtal med Hovdala International Horse Trials 2016 med 350 000 kr i sponsor- och marknadsföringsbidrag. Tillväxtavdelningen tillförs 75 000 kr för marknadsföringsmaterial i samband med tävlingen. Tillväxtchefen får i uppdrag att, i samråd med kommunens förvaltningar, upprätta ett sponsoravtal motsvarande platinanivå (huvudsponsor).

 

Bidrag till nämndemannaföreningen vid Hässleholms tingsrätt

Nämndemannaföreningen i Hässleholm har sökt bidrag för kompetensutveckling 2016 med 300 kr per nämndeman, totalt 7 200 kr. I föreningen ingår de 24 nämndemän som valts för tjänstgöring vid Tingsrätten i Hässleholm. KSAU beslutar att bevilja ansökan.

 

Investeringsbidrag till Ignaberga Medborgarhus

Ignaberga Medborgarhus har sökt bidrag för anslutning till kommunalt avlopp. Kostnaden för investeringen är beräknad till 224 500 kr. Föreningen ansöker om bidrag hos Boverket med 50 procent av kostnaden. En förutsättning för att ansökan ska bli behandlad hos Boverket är att kommunen beviljar 30 procent av den beräknade kostnaden.
KSAU anser att det finns ett behov av allmänna samlingslokaler i Ignaberga och att anslutning till kommunalt avlopp är befogad. Kommunen beviljar därför bidrag med 30 procent av investeringen under förutsättning att Boverket beviljar bidrag.


Svar på motion om reviderad detaljplan för Officersparken på T4

Håkan Spångberg (SD) har i en motion föreslagit att en reviderad detaljplan ska tas fram för Officersparken på T4-området där det tydliggörs att Officersparken med sin paviljong ska bevaras i orört skick. Motionen har remitterats till byggnadsnämnden. I sitt yttrande tar nämnden bland annat upp följande:
I detaljplanen, som vann laga kraft i november 2009, framgår att musikpaviljongen måste flyttas. Genomförandetiden är bestämd till 10 år. Den nya planbestämmelsen innebär bostads- och centrumverksamhet, med byggnadshöjd i fem våningar samt allmän plats, park. Under genomförandetiden får en plan inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares bestridande, om det inte är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt. Genomförs en ändring har fastighetsägaren rätt till ersättning av kommunen. Byggnadsnämnden bedömer att det saknas förutsättningar för att ompröva beslutad markanvändning. Kommunledningskontoret delar den bedömningen.
KSAU föreslår mot denna bakgrund att motionen avslås. Ulf Erlandsson (SD) yrkade bifall till motionen. Pär Palmgren (M) deltog inte i beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.