Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2015-11-30 av Magnus Lindstrand

Strategisk plan 2016-2019 med budget 2016 och flerårsplan 2017-2019

Kommunfullmäktige fattade på måndagen beslut om Strategisk plan med budget för 2016-2019.

Kommunfullmäktige fastställde målen enligt kommunstyrelsens förslag, med tillägget att aktivt arbeta med integrationsfrågor i syfte att öka anställningsbarheten samt att stärka förutsättningarna för det lokala näringslivet att lämna anbud. Dessutom ändrades det övergripande målet till att Hässleholms kommun ska ha en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.


Driftbudget

Kommunstyrelsens förslag avseende driftbudget gick igenom för arbetsmarknads- och kompetensutveckling, räddningstjänst, kommunrevision, byggnadsnämnd, fritidsnämnd, kulturnämnd samt miljönämnd.

Alliansens förslag avseende driftbudget gick igenom för kommunledningskontor, teknisk nämnd, barn- och utbildningsnämnd, socialnämnd samt omsorgsnämnd.

 

Årets resultat i driftbudgeten budgeteras till 24,9 mnkr för år 2016, 26,2 mnkr för år 2017, 8,8 mnkr år 2018 samt 8,5 mnkr år 2019. Budgeten bygger på en oförändrad skatt på 21,06 kr.

Nedan följer ett kort sammandrag av budgetbesluten avseende driftbudget.

 

Kommunledningskontoret

Totalt avsätts 1 mnkr per år 2016 och 2017 för utredningar och förberedelser avseende den framtida höghastighetsbanan. 2,375 mnkr per år under kommande fem år budgeteras för medfinansiering i en ny programperiod för Leader. Tillköp av kollektivtrafik till Stoby kommer att ske även under 2016. Dessutom en kostnadsreducering på förvaltningen på 2,0 mnkr år 2016 och ytterligare 2,0 mnkr år 2017.

 

Arbetsmarknad och kompetensutveckling

2,5 mnkr sätts i en central pott för ”Unga i arbete”, en satsning som innebär att 75 arbetslösa ungdomar ska anställas i kommunen. Förvaltningen får även ett tillskott på 400 tkr för att kunna erbjuda fler gymnasieungdomar feriearbete.

 

Räddningstjänsten

Förvaltningen får ett nytt ospecificerat tillskott på 250 tkr.

 

Tekniska nämnden

5,5 mnkr ges i tillskott för skyddstäckning av deponier för 2016 och 2017 samt 1,0 mnkr för nedgrävning av stolpburna elledningar. 2,4 mnkr anslås år 2016 till utökning av lokaler/moduler för skol- och förskolelokaler i Västra Torup, Bjärnum och Sösdala. För sammanslagningseffekter när HTAB avvecklas och går in under tekniska nämnden läggs en neddragning på 3,0 mnkr. För att få en effektiv fastighetsförvaltning har en neddragning på 3,5 mnkr gjorts.

 

Byggnadsnämnden

Nämnden får ett tillskott på 600 tkr för att anställa en strategisk översiktsplanerare samt 300 tkr för att anställa en halvtids detaljplanehandläggare. Därtill får förvaltningen ett tillskott på 310 tkr för drift av lederna Gullspira, Genvägen och Hovdalaleden.

 

Fritidsnämnden

Nämnden tillförs 150 tkr för övertagandet av driften för Vinslövs friluftsbad.

 

Kulturnämnden

Nämnden tillförs 700 tkr för utveckling av Hovdala och kultur samt ytterligare 250 tkr i ett ospecificerat tillskott.

 

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden tillförs 2,3 mnkr för ökade kostnader för särskilt stöd. På nämnden läggs även en kostnadsreducering på 5,0 mnkr.

 

Omsorgsnämnd

Nämnden får ett nytt ospecificerat tillskott på 31 mnkr.

 

Socialnämnd

Budgeten utökas dels med 1,6 mnkr för tre tjänster som socialsekreterare dels med 1,0 mnkr i ett ospecificerat tillskott. Budgeten minskas med 1,4 mnkr, vilket väntas motsvara minskat försörjningsstöd för ”Unga i arbete”.

Omstrukturering och effektivisering

Det har även fattats beslut om omstrukturerings- och effektiviseringsarbete med 8 mnkr 2016 och 2017, ytterligare 2 mnkr 2018 (totalt 10 mnkr) och ytterligare 10 mnkr 2019. Totalt för perioden blir det alltså 20 mnkr i minskad budgetram.

 

Investeringsbudget

Kommunstyrelsens förslag avseende investeringar gick igenom för samtliga nämnder/förvaltningar förutom fritidsnämnd, socialnämnd och teknisk nämnd. Nedan följer ett kort sammandrag av budgetbesluten avseende investering.

 

Investeringsutgifterna uppgår till cirka 271 mnkr år 2016 och totalt cirka 826 mnkr för fyraårsperioden 2016-2019. Det största investeringsprojektet är ett nytt badhus som ska ersätta Qpoolen. Totalt avsätts 102 mnkr under åren 2016-2018. Ombyggnad av kök och matsal på Hässleholms Tekniska Skola samt ombyggnad av Linnéskolan kommer att slutföras under 2016. Under 2017 kommer en utökning av lokaler för förskola, skola och fritidshem i V Torup, Hörja och Röke att ske. Övriga stora projekt är nya förskolor i Hässleholm och Sösdala som färdigställs under 2018.

 

Exploateringsprogrammet tillförs totalt 92 mnkr.

Investeringsplanen innehåller även en satsning med 29 mnkr på Österås idrottsplatsområde med nya omklädningsrum, en sittplatsläktare och naturgräsplan.19,6 mnkr satsas på stadsutveckling och 2 mnkr per år ska gå till utveckling av pågatågsorterna.

 

Utredningsuppdrag

För övrigt fattade kommunfullmäktige även beslut om nedanstående tio utredningsuppdrag, som ska föreläggas kommunfullmäktige senast vid ordinarie fullmäktigemöte i juni 2016:

 

 1. Ny politisk organisation – innebärande färre nämnder, färre förtroendevalda, lägre kostnader.
 2. Österås idrottsanläggning - gemensamt driftbolag med berörda föreningar.
 3. Badhuset – nybyggnad vid Qpoolen samt eventuell utomhusdel.
 4. Medborgarkontor – i stadshuset och medborgarservice i tätorternas bibliotek.
 5. Räddningsstationen – flytt till externt läge.
 6. Havremagasinet – utred framtiden.
 7. Kyrkskolan – exploatering för bostäder mm.
 8. Markan/Ungdomens Hus – utredning av framtida verksamhet.
 9. Trädhuset – framtida driftsform och verksamhet.
 10. Ovårdade fastigheter – hur effektivisera hanteringen från kommunens sida?