Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2015-11-19 av Marie Alverslid

KSAU: Genomlysning av verksamheter för att hålla budgeten

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-11-18:

Uppdrag till nämnder med anledning av prognostiserat underskott

Kommunstyrelsen har i år gjort flera insatser för att fördjupa bilden av nämndernas ekonomiska resultat. Senast i september beslutade kommunstyrelsen att de nämnder som visade ett prognostiserat underskott i samband med delårsrapporten skulle redovisa vilka åtgärder som skulle göras under 2015 för att hålla budgeten. Mot bakgrund av dessa redovisningar föreslår KSAU nu att kommunchefen ges i uppdrag att göra en genomlysning av omsorgsnämndens verksamhet med ett handlingsprogram för att hålla budgeten. KSAU föreslår också att en intern arbetsgrupp gör en genomlysning av kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet för att uppnå en budget i balans. Båda uppdragen ska redovisas för kommunstyrelsen i maj 2016. I övrigt läggs nämndernas åtgärdsförslag till handlingarna. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Anpassning av Qvarngården i Stoby till HVB-boende

Behovet av platser för ensamkommande barn har ökat dramatiskt. KSAU föreslår därför att hela Qvarngården i Stoby används till HVB-boende, och att byggnaden anpassas för sex nya HVB-platser. Därmed upphör det tidigare beslutet där en del av Qvarngården skulle användas av hemvården. HVB-anpassningen innebär en investering på 2 740 000 kr, vilket är avsevärt lägre än de 4 620 000 kr som avsattes för att anpassa lokalerna till hemvården. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Öresundssamarbetet Greater Copenhagen & Skåne Committee

Hässleholms kommun har via Region Skåne blivit inbjuden att delta i Öresundssamarbetet Greater Copenhagen & Skåne Committee. Sedan i våras har det pågått ett arbete inom den nuvarande Öresundskommitten med att omvandla organisationen till ett mer handlingskraftigt samarbete. Den nya organisationen är tänkt att starta den 1 januari 2016. Greater Copenhagen & Skåne Committee ska arbeta för att avskaffa gränshinder, öka den hållbara tillväxten och förbättra integrationen på arbetsmarknaden.
Region Skåne betalar hela den årliga medlemsavgiften. Medlemskapet innebär därmed ingen direkt kostnad för Hässleholms kommun. Det kommer dock att bli möjligt att delta i projekt och marknadsföringsaktiviteter på egen bekostnad.
KSAU föreslår att Hässleholms kommun tackar ja till att bli medlem i Greater Copenhagen & Skåne Committee. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Nya förvaltningschefer för stadsbyggnad och tekniska förvaltningen

KSAU har beslutat att anställa två nya förvaltningschefer. Jan Karlsson utses till förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret. Mats Svensson utses till förvaltningschef för tekniska förvaltningen. Både Jan Karlsson och Mats Svensson är idag tillförordnade förvaltningschefer.