Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2015-11-04 av Hanna Gardell

HIF Klinten får förlustbidrag

Läs om detta och några av de andra ärendena som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde idag, 2015-11-04:

HIF Klinten får förlustbidrag

Handikappidrottsföreningen Klintens sommarprojekt Människohästar på Hovdala gick med förlust på över 500 000 kr. I ansökan till Hässleholms kommun sökte föreningen 350 000 kr i förlustbidrag, men reviderade sin ansökan och behöver nu 275 000 kr i bidrag för att undvika en konkurs.
All verksamhet i HIF Klinten görs ideellt, och föreningen tror inte att alla ideellt arbetande kommer tillbaka med samma kraft om föreningen går i konkurs. HIF Klinten bildades 1985 och har 300 medlemmar, barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Aktiviteterna är uppdelade i sport, sociala aktiviteter och kultur. Vad kommunen känner till har det under alla de tidigare år föreningen funnits inte varit några problem kring ekonomin, utan det har uppstått först nu efter årets sommarprojekt.

För att inte försätta föreningen i konkurs på grund av den felaktiga riskbedömningen beslutar KSAU att bevilja HIF Klinten 275 000 kr i förlustbidrag.

 

Utökning av lokaler för sfi-undervisning

Trycket av sökande till kommunens sfi-utbildning är högt. För närvarande finns 394 elever i sfi-undervisning och 132 i kön, och Migrationsverket tror inte att flyktingströmmen minskar under 2016. Efter en överenskommelse mellan tekniska förvaltningen och Göinge Bygg & Fastighets AB kan sfi tillfälligt disponera en lokal på Löjtnant Granlunds väg. Hyresförhållandet är tänkt att pågå tills tekniska förvaltningen tagit fram permanenta lokaler.
KSAU föreslår att detta upplägg godkänns. Ulf Erlandsson (SD) deltog inte i beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Detaljplaner på samråd

Tre detaljplaner har nyligen varit ute på samråd:
- Stockholms borstbinderi AB (Kronborsten) har ansökt om planändring för att bygga ut sin verksamhet på fastigheten Borstbindaren 15 i Vinslöv. Förslaget innebär att byggrätten för befintlig verksamhet utökas från 33,3 till 50 procent.

- Forumbostäder Klockaregården AB har vunnit en markanvisningstävling för bostadsbyggnation på fastigheten Vinslöv 4:39. En detaljplan ska nu pröva möjligheten att bygga radhus, parhus, kedjehus och loftgångshus i en till två våningar. Planförslaget möjliggör nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge.
- Brinova Hässleholm AB har ansökt om planändring för del av Magasinet 1 och Intendenten 3. Förslaget innebär mindre justeringar av detaljplanen för norra delen av T4-området och syftar till att öka anpassningen till den kringliggande miljön. Den södra delen av planområdet planläggs för bostads- och skoländamål och den norra delen planläggs för handel, icke-störande verksamhet och kontor.
KSAU har inget att erinra mot de tre detaljplanerna i samrådsskedet.

 

Begäran om tilläggsanslag till omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden beslutade i september att meddela kommunfullmäktige att omsorgsnämnden inte kan uppnå ekonomisk balans. Nämnden befarar ett underskott för 2015 och begär tilläggsanslag på 33,4 mnkr. Ekonomiavdelningen hänvisar till att över- och underskott för år 2015 hanteras i samband med över- och underskottshanteringen 2016. Hässleholms kommun har dessutom en ansträngd ekonomi med ett prognostiserat resultat för 2015 på -15 mnkr.
Mot denna bakgrund föreslår KSAU att omsorgsnämndens begäran avslås. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Ombyggnad av ventilation på Hässleholms tekniska skola
Hässleholms tekniska skola behöver byta ut ventilationen i byggnaderna A, B och C, eftersom den inte längre uppfyller Boverkets krav. Ventilationen klarar idag klasser på runt 15 elever, vilket inte räcker då antalet elever i klasserna är runt 30. Totalkostnaden för entreprenaden är 19,2 mnkr och omfattar ventilation, fläktrum, yttertak (papp), fönster, klassrumsbelysning och undertak. Tekniska nämnden saknar finansiering på 4 mnkr.
KSAU föreslår att tekniska nämndens investeringsbudget tillförs 4 mnkr för ombyggnaden på Hässleholms tekniska skola. Finansieringen hänskjuts till budgetberedningen 2016. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.