Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2015-10-21 av Emma Ragnarsson

KSAU: Fjärrvärmeinvesteringar och ombyggnad i stadshuset

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade bland annat fjärrvärmeutbyggnad till Sjörröd och ombyggnad av bottenvåningen i Stadshuset under sammanträdet

2015-10-21. Här kan du läsa mer om vad som behandlades.

Hässleholm Miljö vill göra fjärrvärmeinvesteringar

Hässleholm Miljö AB vill investera totalt 100 miljoner kr för fjärrvärmeutbyggnad till Sjörröd, sammankoppling av fjärrvärmesystemen i Hässleholm och Tyringe, och uppförande av en ackumulatortank i Hässleholm. Det blir en modernisering av fjärrvärmen i Hässleholm med möjlighet till öppet fjärrvärmenät för lokala producenter. Möjligheten att tillvarata spillvärme ökar också. Investeringarna väntas ge minskad klimatpåverkan för uppvärmning av bostäder och energieffektivisering av produktionsanläggningar.
KSAU föreslår att investeringarna på 100 miljoner kr ska godkännas. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Cirkulationsplats vid Citygrossbutik

Detaljplanen för kvarteret Macken vann laga kraft den 31 december 2014, och en Citygrossbutik håller nu på att byggas upp på området. Om allt går som planerat öppnar butiken i september 2016. Detta medför att korsningen Borggårdsgatan/Kristianstadsvägen måste byggas om till en cirkulationsplats. Enligt exploateringsavtalet ska exploatören stå för 25 procent av kostnaden, dock max 421 000 kr av det totala beloppet på 2 100 000 kr. Överstigande kostnader betalas av kommunen.
KSAU föreslår därför att tekniska nämndens budgetram utökas med 300 000 kr år 2015 och 1 400 000 kr år 2016 för att anlägga en ny cirkulationsplats. Håkan Spångberg (SD) deltog inte i beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Ombyggnad av ventilation i Furutorpskolans nya idrottshall

Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag på förbättringsåtgärder i Furutorpskolans nya idrottshall, som bland annat är hemmaarena för det allsvenska handbollslaget Vinslövs HK. Förslaget innebär ökad belysningsstyrka till 1 000 Lux, ökad ventilationskapacitet från 75 till 400 personer samt förbättrad läktartillgänglighet. Kalkylerad kostnad för förbättringsåtgärderna är totalt 2 mnkr. KSAU föreslår att finansieringen hänskjuts till budgetberedningen 2016. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Stadshusets bottenplan byggs om

En arbetsgrupp har på uppdrag av kommunchefen gjort en översyn av säkerhet, passersystem, besökshantering och godsmottagning i stadshuset i Hässleholm. Bakgrunden till uppdraget är en säkerhetsanalys av receptionsområdet från 2010. Analysen visade på en hel del brister: allmänhetens tillträde till stadshusets olika förvaltningar och politiska ledning är för enkel och kontrollen av de besökande bristfällig. En del brister har åtgärdats, annat återstår. Det krävs både ändrade rutiner och fysiska förändringar i foajén för att stadshuset ska kunna höja säkerheten i sin besöksmottagning och på så vis bli en säkrare arbetsplats. Ett sätt att förbättra tillträdesskyddet i stadshuset är att alla dörrar in i varje korridor är låsta dagtid och öppnas med passerkort som tillhandahålls av receptionen till varje anställd. I ombyggnadsförslaget ingår växel, reception, säkerhetsmötesrum, sammanträdesrum, besökstoalett samt post-, gods- och sophantering.

KSAU föreslår att ombyggnaden i Stadshusets foajé ska genomföras. Totalsumman är 3 250 000 kr. 846 000 kr finns redan i budget, resterande investeringsmedel på 2 400 000 kr lånas upp. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.