Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2015-09-16 av Lina Holmberg

KSAU: Fördjupning av översiktsplan för Hässleholms stad

Detta är några av de ärenden som avhandlades under KSAU:s (kommunstyrelsens arbetsutskott) sammanträde den 16 september.

Samråd – fördjupning av översiktsplan Hässleholm 2030

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Hässleholms stad. Förslaget, som har varit ute på samråd i sommar, anger mål, strategier och inriktning för den fysiska planeringen av Hässleholms stad fram till år 2030. Samtidigt är förslaget en ändring av Hässleholms kommuns översiktsplan 2007 för de delar som rör staden. Planförslaget behandlar bland annat den önskade framtidsbilden, framtida markanvändning och stadens olika delar. Den nya planen ska hålla fokus på hållbar utveckling, delaktighet, vägledande mål och strategier samt koppla till lokala, regionala och nationella mål och program.
KSAU lämnar några synpunkter, men har i övrigt inget att erinra mot planförslaget. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Redovisning av omsorgsnämndens ekonomi- och verksamhetsstyrning

I april 2015 lämnade omsorgsnämnden in en samlad rapport till kommunstyrelsen kring nämndens ekonomi- och verksamhetsstyrning. KSAU föreslår att redovisningen läggs till handlingarna. Omsorgsnämnden ska framöver i dialogmöten redogöra för vidareutvecklingen av sitt planerings- och uppföljningssystem och arbetet med att kvalitetssäkra sitt beslutsunderlag. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Avhjälpning av nedlagda kommunala deponier

I Hässleholms kommun finns nio nedlagda deponier där kommunen är verksamhetsutövare enligt Miljöbalken. Ansvaret för deponiema är fördelat mellan Hässleholms Miljö AB (3) och kommunen (6). Behovet av avhjälpning är stort, och med ett årligt driftprojekt kan Hässleholms kommun påbörja arbetet med skyddsåtgärder i enlighet med förelägganden från miljökontoret. KSAU föreslår att tekniska nämnden får ett tillskott på 1 216 000 kr för 2015 för att avhjälpa (skyddstäcka) den nedlagda kommunala deponin Tyringe 129:1/Tvärskog 1:97. Finansieringen för att avhjälpa ytterligare tre deponier (Skeröd 3:18, Släbobygget 3:1 och Vittsjö 2:26) samt utredning av resterande två deponier (Ballingslöv 9:46 rnfl och Läreda 436:6/ Hässleholm 87:9) hänskjuts till budgetberedningen 2016.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Den 1 februari 2014 ändrades Kommunallagen på en rad punkter, vilket gör att fullmäktiges arbetsordning behöver revideras. Utifrån SKL:s förslag till normalarbetsordning har fullmäktiges presidium tillsammans med kansliavdelningen tagit fram ett förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Hässleholms kommun. En av ändringarna är att nyvalda fullmäktige föreslå hålla sitt första sammanträde i oktober månad istället för i november som tidigare. Ur demokratisk synvinkel är det av stor betydelse att valresultatet slår igenom så snabbt som det är praktiskt möjligt. Det ska också bli möjligt för ledamöter att rösta med hjälp av en omröstningsanläggning.

KSAU föreslår att den nya arbetsordningen antas och börjar gälla från och med den 1 december 2015. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun