Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2015-09-02 av Marie Alverslid

KSAU: Kommunen bedriver verksamhet på Markan i höst

Läs mer om detta och några av de andra ärenden som behandlades vid KSAU:s extrainsatta sammanträde 2015-09-02:

Kommunen bedriver ungdomsverksamhet vid före detta Markan i höst

KSAU har beslutat att tillföra 423 000 kr till kulturnämnden för att bedriva kulturverksamhet för ungdomar vid före detta Markan under hösten 2015. Kulturföreningen Markan begärde sig i konkurs i juni. Markans huvudsakliga verksamhet var fritidsgårdsverksamhet med kulturell inriktning. Genom åren har Markan spelat en viktig roll för många av kommunens ungdomar och varit en trygg plats i deras tillvaro. Markan har också utgjort en stor del av Hässleholms kulturutbud. Under hösten 2015 väntas ett politiskt ställningstagande tas kring verksamhetens inriktning och driftform i framtiden. Under den tiden är det viktigt att kunna erbjuda en ungdomsverksamhet i lokalerna.
Pär Palmgren (M) ville som tilläggsyrkande ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda om Markan ska hanteras av fritidsnämnden i likhet med övriga fritidsgårdar. Detta förslag gick dock inte igenom. 

 

Uppdrag till nämnder med anledning av prognostiserat underskott

KSAU vill att alla nämnder som visar ett prognostiserat underskott vid delårsrapporten 2015 ska göra en utförlig redovisning av vilka åtgärder som kommer att genomföras för att hålla den budget som kommunfullmäktige beslutat om. Redovisningen ska inlämnas till ekonomiavdelningen senast den 30 september 2015.
Ulf Erlandsson (SD) deltog inte i beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Tillägg till detaljplan möjliggör mer handel

Ett tillägg till detaljplanen för del av kvarteret Kuggen i Hässleholms stad är ute på samråd. Syftet är att skapa en ny byggrätt för handel på befintlig parkeringsplats. Marken används idag som parkering till Ica Maxi. Området är sedan tidigare utpekat som framtida handelsområde i översiktsplanen för Hässleholms kommun.
KSAU har inget att erinra mot förslaget.

 

Mariagården i Vittsjö kan bli hem för ensamkommande barn

Antalet ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige fortsätter att öka. Enligt avtal med Migrationsverket ska Hässleholms kommun tillhandahålla 20 boendeplatser per år för asylsökande barn. Idag saknar kommunen egna HVB-boende för att möta tillströmningen av ensamkommande barn. För att klara det ökande mottagandet föreslår KSAU att kommunen köper Vittsjö 3:165 – Mariagården i Vittsjö - för nio miljoner kr. Det möjliggör ett kommunalt HVB-boende med 14 platser.
Pär Palmgren (M) och Ulf Erlandsson (SD) yrkade avslag. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.