Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2015-08-19 av Magnus Lindstrand

KSAU: Hässleholms kommun köper Markans inventarier

Detta är några av de ärenden som avhandlades under KSAU:s (kommunstyrelsens arbetsutskott) sammanträde den 19 augusti.

Utökning av lokaler för SFI-undervisning
Flyktingströmmen har gjort att T4vux har fler elever än någonsin i undervisningen på både sfi (utbildning i svenska för invandrare) och grundvux. Lokalerna räcker inte längre till för alla som står på kö. KSAU föreslår därför att arbetsmarknad och kompetensutveckling får överta de lokaler som Norrängsskolan disponerat på Kasern Möller. De nya lokalytorna ger plats för minst 60 elever samt arbetsrum för lärare.
Ulf Erlandsson (SD) deltog inte i beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

Yttrande över förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal med regionen
Hässleholms kommun har erbjudits möjlighet att yttra sig om ett förslag på nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Region Skåne och Skånes kommuner som ska gälla från 1 januari 2016.
KSAU beslutar att inte underteckna avtalet i dess nuvarande form då det innehåller alltför många osäkerheter och en alltför bristfällig konsekvensanalys. KSAU beslutar också att ställa sig bakom omsorgschefens yttrande, som pekar på en hel del juridiska och ekonomiska oklarheter i avtalsförslaget.

Nedgrävning av elljusslinga på Stoby/Ljungdala
KSAU föreslår att fritidsnämnden ska få 1 650 000 kr i investeringsmedel för att gräva ner elljusslingan och byta stolpar och armaturer på motionsslingan Stoby/Ljungdala. Åtgärden görs både för att uppfylla nya myndighetskrav och säkerställa driften av slingan. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

Rivning av byggnader
Tekniska förvaltningen avser att sälja och riva vissa fastigheter och byggnader för att rationalisera och effektivisera Hässleholms kommuns fastighetsinnehav. Tekniska nämnden ansöker därför om 1 000 000 kr årligen mellan åren 2016-2023 för att bekosta rivningsarbeten. KSAU föreslår att ansökan hänskjuts till budgetberedningen. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

Svar på motion om bussar för gymnasieelever
Patrik Jönsson(SD) har lämnat en motion angående möjligheten att återupprätta bussförbindelsen för gymnasieeleverna i Verum, Farstorp och Vankiva. Tillväxtavdelningen har redan fått i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar och Skånetrafiken belysa olika möjligheter att förbättra allmänna kommunikationer. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen före september månads utgång. Härmed anser KSAU att motionen är besvarad. Ulf Erlandsson (SD) yrkade på bifall till motionen.
Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Samarbetsavtal mellan kommunen och Hässlehem AB
Vid en ändring av ägardirektiven för de kommunala bolagen 2014 lades följande skrivning till för Hässlehem AB: ”Bolagets verksamhet ska präglas av ett socialt ansvar och därmed vara en förebild för bostadsmarknaden i kommunen. Ett samarbetsavtal ska upprättas mellan bolaget och kommunen.” Mot denna bakgrund har nu ett samarbetsavtal tagits fram mellan Hässlehem å ena sidan, och omsorgsnämnden och socialnämnden å andra sidan. KSAU föreslår att avtalet godkänns. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

Köp av Markans inventarier
I kulturföreningen Markans konkursbo finns en stor mängd inventarier. Efter dialog med konkursförvaltaren har Hässleholms kommun erbjudits att köpa dessa för 200 000 kr. KSAU beslutar att kommunen genom kulturnämnden ska köpa inventarierna till detta pris. Syftet är att säkerställa fritidsgårdens framtida verksamhet, antingen i kommunal regi eller genom en ideell förening. Pär Palmgren (M) yrkade på att investeringen istället skulle göras av tekniska nämnden.

Finansiering av konsert
KSAU beslutade tidigare i år om 250 000 kr i sponsor- och marknadsföringsbidrag till Siestafestivalen. Kulturföreningen Markan fick under förberedelserna ekonomiska problem och gick den 17 juni i konkurs, vilket innebar att årets Siestafestival ställdes in och bidraget aldrig betalades ut. KSAU beslutar nu att bidraget på 250 000 kr omdisponeras till kulturnämnden för genomförande av en konsert med Joddla med Siv den 21 augusti.