Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2015-05-27 av Marie Alverslid

KSAU: Kommunen kan bli huvudsponsor av Siesta

Detta är några av de ärenden som avhandlades under KSAU:s (kommunstyrelsens arbetsutskott) sammanträde den 27 maj.

Hässleholms kommun kan bli huvudsponsor av Siestafestivalen Kulturföreningen Markan har lämnat in en ansökan till Hässleholms kommun om evenemangs- och marknadsföringsbidrag till Siestafestivalen 2015. Siesta har under många år skapat ett stort marknadsföringsvärde för Hässleholm och passar in på de kriterier som kommunen har för sponsor- och marknadsföringsstöd. I motprestation till ett bidrag föreslås ett sponsoravtal som tydligt reglerar att Hässleholms kommun är huvudsponsor och ska exponeras i all marknadsföring. KSAU beslutar mot denna bakgrund att kulturföreningen Markan ska beviljas 250 000 kr i sponsor- och marknadsföringsbidrag för Siesta 2015. Utbetalning sker efter genomfört arrangemang. Tillväxtchefen får i uppdrag att skriva ett sponsoravtal. Pär Palmgren (M) och Ulf Erlandsson (SD) yrkade avslag.


Ansökan om att ingå i vård- och omsorgscollege

Arbetsmarknad och kompetensutveckling ger idag en vård- och omsorgsutbildning inom Flexvux verksamhet. Förvaltningen vill nu i samarbete med kommunerna i Skåne nordost arbeta fram en ansökan om att ingå i Vård- och omsorgscollege med denna utbildning. Syftet med Vård- och omsorgscollege är att få fler att utbilda sig inom området. En nära koppling mellan utbildare och arbetsliv skapas på både regional och lokal nivå och fungerar som en garanti för att utbildningarna är aktuella och anpassade till dagens behov. Vård- och omsorgscollege säkerställer en kvalitet som bidrar till att studenterna blir anställningsbara och att de som redan arbetar inom vård- och omsorgsområdet får enklare tillgång till kompetensutveckling. KSAU ser positivt på idén och föreslår att en ansökan om att ingå i Vård- och omsorgscollege ska tas fram. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Tillförordnad förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret

KSAU utser Jan Karlsson som tillförordnad förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret tills den ordinarie förvaltningschefstjänsten har tillsatts.


Kommunchefen ska se över kommunledningens organisation KSAU föreslår att kommunchefen får i uppdrag att göra en översyn av kommunledningskontorets ansvarsområde och organisation. Översynen ska vara klar under hösten 2015 och resultera i en tydlig organisation med tydliga ansvarsområden. Eventuella justeringar och förändringar ska börja gälla senast från och med 2016-01-01. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Etablering av multiplan på Läredaskolan KSAU föreslår att tekniska nämnden ges i uppdrag att påbörja en etablering av en multiplan på Läredaskolan. Finansiering sker genom att 750 000 kr av investeringsanslaget Grön och trygg livsmiljö överförs från kommunledningskontoret till tekniska nämnden. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube