Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Uppstart av ett projekt kring neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Ett omfattande tvåårigt projekt startades kring neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) i barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun den 3-5 september. Syftet är att öka kunskapen om NPF på våra skolor för att därigenom förändra attityder kring synen på att bemöta elever med NPF-svårigheter. 25 lärare, varav de flesta förstelärare från tolv olika skolenheter, fick grundläggande information kring generella svårigheter vid NPF och kunskap kring samtalsmetodik och möten. En doktorand är knuten till projektet och forskningsartiklar kommer att publiceras såväl i Sverige som utomlands.

 

Att skapa en tillgänglig skola för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) såsom autismspektrumtillstånd, ADHD, Tourette, tvång (OCD), koordinationssvårigheter (DCD) och språkstörning, innebär ofta en utmaning för skolorna pedagogiskt såväl som socialt. De förmågor som genomsyrar läroplanen som analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga, förmåga att hantera information samt metakognitiv förmåga (Big five) är ofta de förmågor dessa barn och ungdomar har svårast med.

 

Det är viktigt att sprida kunskap kring NPF så att denna når ut i klassrummen och till övrig skolpersonal. Centrala Elevstödsenheten (CEBE) på barn- och utbildningsförvaltningen har därför startat NPF-projektet, som i första hand vänder sig till förstelärare i kommunens skolor. Projektet är planerat att pågå i två år och syftar till att öka kunskapen om NPF ute på skolorna för att därigenom förändra attityder kring synen att bemöta NPF-svårigheter.

 

Till projektet finns en doktorand knuten från ”Special Education for Teachers Education” SET forskarskola. Hon kommer att följa projektet kontinuerligt och på nära håll utifrån såväl lärar- som elevperspektiv. De metoder, som forskningen utgår ifrån, är fältstudier, enkäter, observationer samt informella och formella intervjuer. Avhandlingsarbetet är upplagt på fyra år och skrivs som en sammanläggning, vilket betyder att den kommer att innehålla fyra internationellt publicerade artiklar.

 

NPF-projektet startades den 3 – 5 september i Hässleholms kommun. 25 lärare, varav de flesta förstelärare, från tolv olika skolenheter i Hässleholms kommun medverkade entusiastiskt. Lärarna fick dels grundläggande information kring generella svårigheter vid NPF, dels kunskap kring samtalsmetodik och möten. Tanken, efter dessa dagar, är att dessa så kallade nyckelpersoner ska gå ut på sina respektive skolor och påbörja arbetet med att sprida kunskap om NPF. Vidare är tanken att de ska analysera och reflektera över de svårigheter som de upplever uppkommer på enheterna när det gäller NPF. Två halvdagar är sedan inbokade i höst där nyckelpersonerna tillsammans reflekterar över uppkomna behov och möjliga strategier. Under 2019 kommer ytterligare föreläsningstillfällen att ges. Dessa kommer att anpassas efter de behov och tankar som uppkommer i reflektionsgrupperna. Tanken är att ett kontinuerligt arbete med noggrann analys skall ge ett underlag som förbättrar och förtydligar det pedagogiska arbetet kring elever med NPF, vilket kan antas var till nytta för alla elever.

 

Projektet ligger rätt i tiden eftersom Utbildningsdepartementet också har föreslagit nya kunskapskrav gällande NPF i högskoleutbildningarna. Hässleholms kommun deltar även i Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) utbildningar kring tillgänglighet, vilket väl tangerar NPF-projektet.