Hässleholms kommun

Regler för upphandling

Den offentliga upphandlingen styrs av olika lagar som ska säkerställa en sund konkurrens.

Lagar som styr den offentliga upphandlingen

De vanligaste upphandlingarna gäller varor och tjänster som Hässleholms kommun har behov av, och där aktörer har möjlighet att lämna anbud. Den här typen av upphandlingar regleras av lagen om offentlig upphandling (LOU).

Viss verksamhet kan även handlas upp i enlighet med lagen om upphandling av koncessioner (LUK), där den ekonomiska risken överförs till entreprenören. Exempel på koncession är att driva en restaurang i kulturhuset, en lokal som Hässleholms kommun äger.

Upphandlingsmyndigheten har till uppgift att bidra till en mer kvalitetsmedveten och rättssäker offentlig upphandling.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet som kontrollerar att upphandlande myndigheter följer lagarna om offentlig upphandling och valfrihetssystem.

Sociala villkor i upphandlingen

Hässleholms kommun har infört ett dialogkrav i våra upphandlingar. Genom att ställa dialogkrav vill kommunen bidra till att sänka arbetslösheten och långtidsarbetslösheten, i samarbete med avtalsleverantören.

Det här innebär dialogkravet

Dialogkravet innebär att den nya avtalsleverantören förbinder sig till ett dialogmöte på cirka en timme med Hässleholms kommuns arbetsmarknadsenhet. När upphandlingen är genomförd och avtalet tecknat, kontaktar arbetsmarknadsenheten avtalsleverantören för en behovsanalys. Analysen består av frågor om framtida anställningsbehov, validering, att ta in en praktikant eller lärling med mera.

Mer om dialogkravet

Dialogkravet finns i upphandlingsdokumentet och är en separat bilaga till upphandlingen i upphandlingsverktyget Kommers Annons.

Sociala villkor i upphandling

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: