Hässleholms kommun

Fordonsverkstäder

I en fordonsverkstad hanteras farliga kemikalier. Det uppkommer även farligt avfall. Som verksamhetsutövare ska du skaffa dig kunskap och vidta försiktighetsåtgärder för att förebygga skador på hälsa och miljö. Ta därför reda på vad som gäller för just din verksamhet.

Kemikalie- och oljehantering

Kemikalier ska förvaras på ett sådant sätt att spill inte kan nå golv- eller dagvattenbrunnar. Ett utrymme utan brunnar och med tätt underlag är därför att föredra. Om det finns brunnar, eller om spill på annat sätt kan nå mark eller vatten, ska kemikalierna förvaras invallade. En invallning bör rymma det största kärlets volym plus 10 procent av de övriga kemikalier som förvaras i invallningen. Det är olämpligt att förvara till exempel brandfarliga varor tillsammans med hälso- eller miljöskadliga produkter.

Aktuella säkerhetsdatablad (max 3 år gamla) ska finnas tillgängliga.

Förvaring av farligt avfall

Farligt avfall, som till exempel batterier, spillolja, oljefilter och överblivna kemikalier, får inte blandas utan ska förvaras i separata kärl. Behållare med farligt avfall ska vara tydligt märkta så att det framgår vilken typ av farligt avfall de innehåller.

Förvaringen av flytande farligt avfall bör helst ske inomhus på tätt underlag i utrymme utan golvbrunnar. Vid förvaring utomhus bör avfallet förvaras på en tät yta som är invallad och försedd med nederbördsskydd.
Vid förvaring utomhus är det viktigt att tänka på att avfallet inte reagerar på temperaturförändringar, som till exempel frostsprängningar under vintern eller explosion vid höga temperaturer. Tänk också på risken för spill vid vandalisering eller stöldförsök. Avfallsförvaringen bör förses med påkörningsskydd.

Anteckna farligt avfall

Anteckningar ska föras över varje slag av farligt avfall som uppkommer i verksamheten med information om vilka mängder som uppkommer årligen och till vem det lämnas. Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och sparas i minst tre år.

Transport av farligt avfall

Tillstånd eller anmälan krävs för transport av farligt avfall från verksamheter. Anlitar du en utomstående transportör ska du kontrollera att denna har tillstånd att transportera farligt avfall.

När du skickar iväg farligt avfall från verksamheten ska du och den som tar emot avfallet skriva ett transportdokument med uppgifter om vem som är lämnare och mottagare. Borttransporterat avfall ska rapporteras till Naturvårdsverket.

Du kan själv transportera mindre mängder farligt avfall från din egen verksamhet, dock max 100 liter eller kilo per år. För det krävs en anmälan till länsstyrelsen. Anmälan ska förnyas vart femte år.

Cisterner

Vid nyinstallation av cistern för brandfarliga vätskor ska du informera miljöavdelningen minst fyra veckor innan anläggningen tas i bruk. Detta gäller för cistern som är större än 150 liter inom vattenskyddsområde och större än 1 000 liter utanför vattenskyddsområde.

Cisterner ska kontrolleras regelbundet av ackrediterat organ för att undvika risk för läckage till omgivande mark och vatten. Intervallen beror på vilken typ av cistern det är och om den är placerad inom vattenskyddsområde.

Cisternen bör vara stadigt uppställd och inte placeras direkt på marken på grund av korrosionsrisken. Den bör förses med invallning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kan förelägga om invallning och nederbördsskydd för cisterner, trots att räddningstjänsten beviljat tillstånd för lagring av brandfarliga varor utan sådana krav. När en cistern och rörledningar tas ur bruk ska de tömmas och rengöras. Åtgärder ska vidtas för att förhindra att cisternen fylls av misstag. Du ska anmäla till miljöavdelningen om cistern tas ur bruk.

Oljeavskiljare

Om det finns golvbrunnar i verkstadslokalen ska de vara anslutna till en oljeavskiljare. Finns risk för oljespill utomhus bör även dessa brunnar vara anslutna till oljeavskiljare.

Vilken typ av oljeavskiljare som krävs beror på vattnets innehåll och vattenmängd. Oljeavskiljaren bör vara försedd med larm. Att installera en ny oljeavskiljare är en anmälningspliktig åtgärd enligt plan- och byggförordningen.

Rutiner för kontroll av slam- och oljevolym samt av larmet ska finnas. Kontrollerna ska dokumenteras. Oljeavskiljaren bör kontrolleras av sakkunnig person minst vart femte år enligt gällande standard.

Oljeavskiljaren bör tömmas årligen. Vid stor belastning kan tätare tömningar behövas. Om du genom dokumenterade kontroller kan visa på ett mindre behov kan längre tömningsintervall accepteras. Efter tömning bör avskiljaren återfyllas
med vatten för att förhindra oljeflykt. Tvättränna eller golvbrunn med sandfång ansluten till oljeavskiljaren bör tömmas minst en gång per år. Slam från sandfång klassas som farligt avfall.

Avloppsvatten

Farligt avfall som olja, glykol och andra kemikalier får aldrig hällas ut i avloppet, även om det är kopplat till oljeavskiljare.

Rutiner för åtgärder vid ett nödläge ska finnas. Utrustning för att stoppa och samla upp spill bör finnas lättillgängligt, liksom anordningar för att effektivt täta golv- och dagvattenbrunnar. Dagvattenbrunnarnas placering på verksamhetsområdet bör vara känd av alla som arbetar i verksamheten.

Tvättvatten

Tvättvatten från tvättanläggningar för motordelar, detaljtvätt och däcktvätt klassas vanligen som farligt avfall och bör hanteras därefter.

Skurvatten från verkstadsgolv innehåller ofta höga halter av metaller och bör inte tömmas i avloppet. Vattnet bör istället tas omhand som farligt avfall. Det är därför bättre att rengöra golven med torra metoder.

Om du tvättar mer än 1 250 bilar per år kan krav ställas på provtagning av utgående avloppsvatten.
För mer information om fordonstvätt hänvisas till miljö- och stadsbyggnadsnämndens riktlinjer för fordonstvättar.

Information om avgift

Fordonsverkstäder betalar en årlig avgift för miljötillsyn.

Vill du veta mer?

Lagar och regler finns bland annat tillgängliga på Lagrummet.se. Det är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation.

Lagrummet Länk till annan webbplats.

Information finns även på Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens webbplatser.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: