Hässleholms kommun

Registrerade anläggningar

Anläggningar som registrerats i Hässleholms kommun.

Verksamhetsutövarens namn

Ballingslöv AB

Säte

Hässleholm

Adress

Albins väg 5, 281 87, Ballingslöv

Datum då anläggningen togs i drift eller, om detta datum är okänt, bevis för att driften inletts före den 20 december 2018

2021-09-27

Typ av medelstor förbränningsanläggning

Annan medelstor förbränningsanläggning

Installerad tillförd effekt (MW)

5

Årligen förväntade antalet drifttimmar

8088

Genomsnittliga last vid drift (%)

60

Typ av bränslen och andel bränslen som används i enlighet med de bränslekategorier som fastställs i bilaga II till direktivet om medelstora förbränningsanläggningar (2015/2193/EU) (MCP-direktivet)

Övriga fasta bränslen

Sektorn för anläggningen eller för industrienhet som den används inom (NACE-kod)

31.02

När möjligheten till undantag enligt artikel 6.3 eller artikel 6.8 till MCP-direktivet används, förklaring om att anläggningen inte kommer att vara i drift i mer än det antal timmar som avses i de styckena

Ej aktuellt

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: