Hässleholms kommun

Driva förskola eller skola

Här kan du som huvudman för fristående enheter få information om hur du går till väga i olika frågor, anmäla upprepad frånvaro och ansöka om tilläggsbelopp.

Problematisk frånvaro

Här hittar du vägledning för att främja närvaron, ärendegång vid inrapportering av frånvaro, frånvaroutredning och anmälan till barn- och utbildningsnämnden av elev med frånvaro i fristående verksamhet.

Vägledning Pdf, 259.7 kB.

Frånvaroutredning Pdf, 220.7 kB.

Anmälan till Barn- och utbildningsnämnden gällande frånvaro Pdf, 252.6 kB.

Tilläggsbelopp

Alla fristående förskolor och skolor har enligt skollagen en skyldighet att ge stöd åt barn och elever som är i behov av särskilt stöd. Resurser för detta är inkluderat i ett grundbelopp. För barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och eller modersmålsundervisning finns ett tilläggsbelopp. Det är rektor som skickar in en ansökan om tilläggsbelopp.

Tilläggsbeloppet avser endast ersättning för stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen.

Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till ett enskilt barn eller en enskild elev och ha samband med barnets/elevens särskilda behov och förutsättningar.

Ansök

Ansökan bedöms utifrån barnets/elevens individuella behov och behovet ska vara direkt kopplat till det enskilda barnet.

Ansökan kan inte omfatta retroaktivt stöd.

Beslut i ärendet lämnas inom tre till fyra veckor.

Följande krav ska uppfyllas

 • Förskolan har arbetat med särskilt stöd enligt pedagogisk handlingsplan.
 • Skolan har arbetat med särskilt stöd enligt åtgärdsprogram där åtgärderna följts upp och dokumenterats regelbundet. Detta gäller även fritidshem.

Följande ska bifogas i ansökan, viktigt för att den ska behandlas

 • Anledningen till att barnet eller eleven har ett omfattande stödbehov som kräver extraordinära stödåtgärder.
 • En utförlig beskrivning av vad förskolan eller skolan har prövat och hur den kommit fram till att behoven är så omfattande att det behövs extraordinära stödåtgärder. Beskriv också i vilken utsträckning behovet visar sig under dagen utifrån barnets eller elevens unika situation.
 • En utförlig beskrivning av vilket stöd, ledning och stimulans som har erbjudits utifrån förutsättningar i lärmiljön och de extra anpassningar och särskilt stöd som eleven har fått. Detta gäller inte i förskolan.
 • En kartläggning av barnets behov i förskolan eller skolans utredning om särskilt stöd.
 • En beskrivning av de extraordinära stödåtgärder för att tillgodose barnets behov utifrån kartläggning eller som har gjorts för eleven utifrån utredning.
 • En specificerad beräkning av kostnaderna för att tillgodose barnets eller elevens behov. Kostnaderna ska vara direkt kopplade till de extraordinära stödåtgärder som barnet eller eleven behöver och ges av förskolan eller skolan och vara direkt kopplade till det enskilda barnets eller elevens behov och förutsättningar
 • En beskrivning över de samråd som skett med elevhälsan i samband med utredning av särskilt stöd, om det inte är uppenbart onödigt. Beskriv hur dessa samråd har skett. Beskriv hur personal med specialpedagogisk kompetens har involverats i arbetet med att anpassa den pedagogiska verksamheten efter elevens unika behov. Beskriv om skolan även har involverat andra kompetenser i elevhälsan för att få en helhetsförståelse av elevens situation. Detta gäller inte i förskolan.
 • Eventuellt övriga underlag som styrker de individuella omständigheter som förskolan eller skolan hänvisar till som skäl till de extraordinära stödåtgärder som de söker ersättning för.
 • Schema över vistelsetid på förskola eller skola och schema över vistelsetid på fritids med markerad resurstid.

Ansökan måste vara komplett

Om någon av ovanstående bilagor saknas kan vi inte göra någon bedömning. Det åligger sökande skola att tillse så ansökan är komplett.

Om vi ger avslag

Avslag på ansökan innebär inte att barnet eller eleven saknar behov av stöd. Däremot bedöms inte det beskrivna stödbehovet som ett så omfattande behov av särskilt stöd att tilläggsbelopp kan motiveras.

Ansökan

Ansökan om tilläggsbelopp fristående verksamheter Pdf, 637 kB.

Ansökan skickas till:

Hässleholms kommun

Registrator

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: