Hässleholms kommun

Cisterner

Du som äger en cistern med diesel, eldningsolja eller spillolja är ansvarig för att installera, lagra, hantera och kontrollera din cistern på rätt sätt.

Installera en ny cistern

I de flesta fall ska du informera miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen innan du installerar en cistern. Vi tar en avgift för att handlägga informationen. Avgiften är 2 310 kronor under 2023, enligt en fastställd taxa.

Informera om installation av cistern Pdf, 492.7 kB.

Då har du informationsplikt innan du installerar:

  • för att hantera brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i mark, som rymmer mer än 1 kubikmeter, samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner.
  • för att hantera mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spillolja inom vattenskyddsområde.

Ovanstående gäller oavsett om cisternen är placerad inomhus eller utomhus. Du ska informera miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen senast fyra veckor innan du påbörjar hanteringen eller installationen.

Du kan behöva tillstånd för att hantera brandfarliga och explosiva varor.

Räddningstjänsten om brandfarlig och explosiv vara


Du kan behöva bygglov innan du installerar din cistern. Vänd dig till vårt kontaktcenter om du har frågor.

Telefon: 0451-26 70 00

E-post: kontaktcenter@hassleholm.se

 

Vid alla typer av kontroller av cisterner ska du anlita ett ackrediterat företag.

Swedacs ackrediteringsregister Länk till annan webbplats.

 

Du ska spara kontrollrapporten för den senast utförda kontrollen så att den är tillgänglig för tillsynsmyndigheten.


Om du ska installera en cistern med anslutna rörledningar och slangledningar ska du göra en installationskontroll efter installationen. Undantag finns för mobila cisterner.

 

Cisterner som är placerade inomhus eller utomhus ovan mark och cisterner som är placerade i mark ska kontrolleras regelbundet.

Hur ofta kontrollen av cisterner ska ske varierar mellan tre och tolv år. Om du är osäker på vad som gäller för din cistern kontakta ett ackrediterat företag. Intervallet beror bland annat på cisternens rostskydd, om cisternen finns inom vattenskyddsområde och om cisternen är nedgrävd eller ligger ovanför mark.

Swedacs ackrediteringsregister Länk till annan webbplats.


Efter kontroll av cisternen skriver den som har utfört kontrollen en rapport. Den ska förvaras av den som använder cisternen och kunna uppvisas på begäran för tillsynsmyndigheten.


Tänk på att du ska göra en revisionskontroll om cisternen kan ha tagit skada, om driftförhållandena har ändrats väsentligt, eller om cisternen har genomgått omfattande reparationer.

Om du upptäcker att olja läckt ut i marken eller i en byggnad ska du snarast meddela detta till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Om marken måste saneras ska du göra en skriftlig anmälan innan du börjar sanera.

Hässleholms kommun tar ut en miljösanktionsavgift om du inte följer de föreskrifter som gäller för cisterner. Vi tar ut miljösanktionsavgift om:

  • Du inte informerar om att du ska installera en cistern. Den miljösanktionen är på 1 000 kronor.

Innan du tar en cistern ur bruk ska du anmäla det till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Du ska då tömma och rengöra cisternen och rörledningen. Du bör också ta bort cisternen för att kontrollera om marken under cisternen är förorenad. Om cisternen är markförlagd och svåråtkomlig, fyll den med sand för att undvika framtida sättningsskador.

Det är mycket viktigt att du tar bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Ta hand om oljerester och mätare som innehåller kvicksilver som farligt avfall. Gräv bort förorenad jord i anslutning till cisternen och påfyllnadsröret och lämna som farligt avfall. Om marken är förorenad är du skyldig att anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Anmäl att ta en cistern ur bruk Pdf, 459.9 kB.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: